Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Vill du engagera dig i utbildningsfrågor?

2021-09-24

Vi söker lärarrepresentanter till fakultetens Grundutbildningsnämnd (GUN) och Programnämnder för mandatperioden som startar januari 2022.

Grundutbildningsnämnden har ett övergripande ansvar för utbildning på grund och avancerad nivå som innebär ett ansvar för grundutbildningsärenden av övergripande strategisk karaktär. Detta innebär bland annat ansvar för utbildningsövergripande frågor som samordning av programövergripande resurser, kvalitetsprocesser och budgetfrågor. Nämnden leds av vice dekan för utbildning på grund och avancerad nivå och består i övrigt av sju lärarrepresentanter, två avnämarrepresentanter, två TA-representanter samt studentrepresentanter. Mandatperioden är normalt 3 år. Läs gärna mer om nämndens nuvarande sammansättning och uppdrag på grundutbildningsnämndens hemsida.

Programnämnderna har övergripande ansvar för de utbildningsprogram som ligger inom nämndens ansvarsområde. Detta innebär bland annat ansvar för strategiska frågor som rör programmen, kvalitetsarbeten  samt beslut om centrala styrdokument som kursplaner, resursfördelning och andra övergripande riktlinjer. Nämnderna utgörs av 5-7 lärarrepresentanter, avnämarrepresentanter, TA-representanter och studentrepresentanter. Mandatperioden är normalt 3 år.

Det finns följande programnämnder:

Programnämnden för läkarutbildning (PNL) som ansvarar för läkarprogrammet och kompletteringsutbildning för läkare med examen utanför EU/EES

Programnämnden för masterutbildningar (PNM) som ansvarar för Masterprogrammet i folkhälsa, masterprogrammet i medicinsk vetenskap, samt kandidat och masterprogrammen i biomedicin.

Programnämnden för rehabiliteringsutbildningar (PNR) ansvarar för arbetsterapeut-, audionom-, logoped- och fysioterapeututbildningarna.

Programnämnden för omvårdnad, radiografi samt reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa (PN-ORR) ansvarar för sjuksköterskeprogrammet, röntgensjuksköterskeprogrammet, barnmorskeprogrammet och specialistsjuksköterskeprogrammen (8st) samt hälsovetenskapligt basår.

För att vara behörig för uppdraget ska du vara vetenskapligt kompetent (dvs disputerad) lärare inom fakulteten. För PNL kan du även vara disputerad läkare med omfattande engagemang i läkarprogrammet. Din intresseanmälan ska innehålla ett CV där omfattning av högskolepedagogisk utbildning, tidigare ledningsuppdrag inom utbildning och nuvarande tjänst tydligt framgår.

Intresseanmälan

Maila din intresseanmälan till Jessica.Lindell@med.lu.se senast den 10:e oktober och ange vilken eller vilka nämnder du är intresserad av med ”Lärarrepresentant nämnder” i rubrikraden. Använd bifogad CV-mall.

Inkomna intresseanmälningar bereds i en rekryteringsgrupp. Lärarrepresentanter för GUN utses i Medicinska fakultetsstyrelsen medan lärarrepresentanter för programnämnderna utses av GUN. Alla nämnder strävar efter bred representation bland sina ledamöter vilket innebär att rekryteringsgruppen kan komma att lägga särskild vikt vid specifik kompetens.

Varmt välkommen med din intresseanmälan!

CV mall