Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Varför är det viktigt att erkännas som Excellent Teaching Practitioner (ETP)?

2021-03-02

Utmärkelsen ”Excellent Teaching Practitioner” (ETP) betonar både lärarens excellenta nivå och att denna synliggörs för studenter och kollegor i den konkreta lärarrollen.

Den motsvarar de förväntningar vi har på studentens kompetens, som ju inte bara innefattar kunskaper utan dessutom hur studenten kan omsätta sina kunskaper i konkret handlande för att lösa problem, möta nya utmaningar eller i praktiskt arbete. 

Att nå erkännande som ETP är ett kvitto på en hög pedagogisk nivå och därmed en tydlig personlig merit. Den excellente läraren är givetvis uppskattad och respekterad av studenter och medarbetare. Med ETP-kompetens blir man i sin lärarroll i första hand ett stöd för studenternas lärande och ställer dessutom krav på dem genom att förvänta sig att varje student ska eftersträva att nå sin fulla potential. ETP är också en kvalitetsstämpel på lärare som får ansvar för ledande positioner med utbildningsansvar i fakultetens organ och utbildningsprogram. 

Vad krävs för att bli en ETP?

Av utlysningen framgår kriterier som förutsätter både formell universitetspedagogisk utbildning och erfarenhet av olika lärandeformer. Men lika viktigt är att den sökande kan exemplifiera och reflektera över hur den egna lärargärningen har sin utgångspunkt i studenternas lärande och i pedagogiska teorier och praktiker. Det gäller både ledning, planering, undervisning och examination. Det är en självklarhet att man som ETP motiverar sina pedagogiska val med stöd av den vetenskapliga litteraturen. Den sökande ska också visa en utveckling över tid baserat på utvärdering av tidigare arbete och ny kunskap. En annan utmärkande egenskap hos en ETP är att det pedagogiska arbetet sprids till andra för att möjliggöra en kritisk diskussion men också för att fungera som inspiration. Spridning är i detta sammanhang inte begränsat till publikationer i pedagogiska tidskrifter utan kan också avse publicerade bidrag vid pedagogiska konferenser, eller avtryck i nätverk och lokala lärarkollegier. En ETP är en förebild som arbetar tillsammans med och inspirerar andra! 

Välkommen med din ansökan

Du kan skicka in din ansökan när som helst men sista datum för att bedömas i årets omgång är 10 maj. Tänk särskilt på att tydligt visa exempel på och reflektera över:

  • hur du förankrar din undervisning i pedagogisk teori
  • din utveckling över tid
  • visad mångsidighet i metodval
  • spridningen av det du gör till andra.

Vi ser fram emot att välkomna dig i kretsen av ETP vid Medicinska fakulteten!

ETP nämnden

 

Zoom-workshops för dig som vill söka, den 24/3 och 14/4

Länk till ETP