Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Ledningsinformation - v. 9

2021-03-03

Två månader in i min period som dekan för Medicinska fakulteten kan jag konstatera att vår verksamhet knappast går på sparlåga. Även om mycket förändrats drastiskt och de flesta av våra medarbetare och studenter jobbar och studerar hemifrån, sjuder det av aktivitet. Det är livsviktigt att vår utbildning och forskning inom medicin och hälsa fortsätter på det sätt och i den utsträckning som är möjligt. Allra helst hade vi ju så klart velat öppna vår verksamhet helt igen, men vi är alla väl medvetna om att pandemiläget inte tillåter detta ännu. Rektorsbeslutet om nuvarande restriktioner från 21 januari gäller tills vidare för att ge oss som verksamhet möjlighet att planera framåt.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som jobbar på och håller entusiasmen uppe!

Kristina Åkesson, dekan

Forskningsinfrastrukturområdet

Inom forskningsinfrastrukturområdet pågår just nu en hel del att ha koll på, inte minst har ett antal ansökningar om nationella infrastrukturanslag nyligen gått in till Vetenskapsrådet. Samtidigt har både Medicinska fakulteten och Lunds universitet just utannonserat årets ansökningsomgång för den som vill söka medel för att utveckla en infrastruktur eller bygga upp en helt ny som saknas vid LU? Sök anslag i årets utlysning.

Det händer också mycket kring MAX IV. Se exempelvis varför det kan vara smart att använda LP3 om man siktar på stråltid vid MAX IV och hur du kan få ekonomiskt stöd för ett testprojekt vid någon av de stora anläggningarna.

Läs mer om detta och andra nyheter inom forskningsinfrastruktur.

Martin L Olsson, prodekan

Gemensamma forskarskolan

Upplägg och innehåll i den gemensamma forskarskolan, för alla doktorander som antas från och med 2021-07-01, börjar nu anta sin slutgiltiga form och kommer förhoppningsvis att kunna fastställas under våren. Vi är glada för all värdefull input som erhållits från institutionerna via FU-prefekter!

Under 2020 antogs 190 doktorander och 136 disputerade. Det är en ökning jämfört med 2019, då motsvarande siffror var 177 och 129, men lägre än 2017–2018 vad gäller antagna och lägre än 2013–2018 vad gäller disputationer. En förbättrad genomströmning i forskarutbildningen är ett högprioriterat område för forskarutbildningsnämnden. Förutom införande av en gemensam forskarskola pågår ett arbete med att göra halvtidskontrollen till en examination.

Karin Jirström, vicedekan

Internationalisering och rekrytering

Internationalisering:  Här ser vi med spänning fram emot ansökningar från våra forskare om fröpengar till internationella doktorandprojekt. Ansökningarna kommer att bedömas under våren.

Rekrytering: Just nu ser fakultetsledningen med hjälp av kansliet över budgetläget för de kommande åren i syfte att lägga upp ramarna för en tydlig och hållbar framtida tjänstestrategi.

David Gisselsson Nord, vicedekan

Arbetsmiljöenkät

I dagarna har det skickats ut en arbetsmiljöenkät till alla medarbetare vid Medicinska fakulteten. Den är ett viktigt redskap för oss att fånga upp saker vi behöver åtgärda och områden vi behöver utveckla vidare. Jag vill verkligen uppmuntra er alla att besvara enkäten. En bra svarsfrekvens är oerhört viktig för att resultatet ska bli användbart.

Lena Eliasson, vicedekan

Tematiska samverkansinitiativ

I början av året utlyste Lunds universitets samverkansråd medel för fyra tematiska samverkansinitiativ med start i mars 2021. Ett belopp på maximalt 1 000 000 kronor per år under tre år med möjlighet till förlängning under ytterligare två år kunde sökas. Dessutom bestämdes att medel för ett till två initiativ ska utdelas till projektet som rör pandemi och/eller samhälleliga konsekvenser av pandemiutbrott. 15 ansökningar från tre olika fakulteter lämnades in, varav fem från Medicinska fakulteten. Beslut om fördelningen av medlen kommer att fattas den 2 mars på samverkansrådets möte och besked kommer att skickas därefter.

Heiko Herwald, vicedekan