Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Alla ska med i hållbarhetsarbetet!

2020-12-07

Handlingsplanen för hållbarhet på fakulteten är beslutad av styrelsen. Nu börjar implementeringsarbetet som på sikt ska engagera hela fakulteten. Så här långt har fem arbetsgrupper med prioriterade områden instiftats och nätverk med externa experter på hållbarhet har formats.

Illustration Agenda 2030

Hållbarhetsmålen ska implementeras i utbildningsprogrammen, forskningsverksamheten och administrationen. Fakultetens hållbarhetsplan bygger på Agenda 2030 för hållbar utveckling, som kommer att genomföras i överensstämmelse med Lunds universitets Strategi för hållbar utveckling 2019-2026 och fakultetetens Strategiska plan 2019-2024.

- Hållbar utveckling ska vare en pågående process inom alla verksamheter i Sverige i dag, så även vid en fakultet. Vi ser att det måste bli ett paradigmskifte i hur vi ser på hållbarhetsarbete och vad vi kan göra ur det medicinska perspektivet, säger Professor Heiko Herwald, vicedekan med ansvar för samverkan och hållbarhet.

Heiko Herwald. Foto: Kenneth Ruona
Heiko Herwald. Foto: Kenneth Ruona

Heiko Herwald berättar att grunden för hållbarhetsarbetet är filosofen Wilhelm von Humboldts sätt att se på lärande och universitetets roll.

- Det handlar om hur vi lever och mycket om etik och moral. Medicinska fakulteten, precis som Humboldt ser att den akademiska friheten måste vara ett av de viktigaste målen att bevara. När det är garanterat kan koncept, läroplaner och forskningsprojekt matchas med mål i Agenda 2030.

Arbetsgrupper

Nu finns det fem arbetsgrupper med prioriterade ansvarsområden tagna ur fakultetens Strategiska plan. Arbetsgruppsledare, doktorand- och studentrepresentant är utsedda. Under våren 2021 ska grupperna bemannas. Det pågår en kartläggning för att hitta representanter till de olika grupperna men också för att leta rätt på villiga ambassadörer som kan fungera som kontaktpersoner i de olika delarna av verksamheten. Arbetsgruppsledarna har träffats två gånger så här långt. Vid ett av tillfällena var de externa experterna med.

- Paradigmskiftet bygger på insikt och frivillighet. För att komma dit är bra kommunikation avgörande. Det vi kommer fokusera på under våren 2021 är att bygga fundament för det framtida arbetet. Alla ska vara på samma linje! Säger Heiko Herwald.

Externt nätverk

Externa experter som antingen redan varit med och tagit fram en hållbarhetsplan eller håller på, har identifierats och ett första möte har ägt rum. I det externa nätverket ingår; Raoul Wallenbergs Institut, Region Skåne, Lunds kommun, Lunds stift och Multihelix.

- Poängen med det externa nätverket är att lära oss av andra. Men också att vi måste anpassa oss till andra.  Till exempel måste vår hållbarhetsplan gå hand i hand med sjukvårdens om det ska fungera.

- Lunds stift har ett uttryck som jag tycker om; ”don’t leave anyone behind”. Hur skulle vi kunna använda det ur ett medicinskt perspektiv, undrar Heiko Herwald.

Utbildning och hållbarhet

Redan nu finns det en doktorandutbildning som har hållbarhetsinslag. Syftet med kursen är att doktoranden ska lära sig att reflektera över vikten av akademisk forskning i samhället i stort och hur akademisk forskning kan hjälpa till att lösa samhällets utmaningar.

- Utbildning bör ges mer framträdande i utformningen av hållbarhetsarbetet. Det gäller också för universitets övergripande hållbarhetsplan, men det vill vi ändra på, säger Heiko Herwald.

Kristina Åkesson, blivande dekan på fakulteten, understryker vikten av att fakulteten tänker i termer av hållbarhet.

- Det är avgörande för våra utbildningar, vår forskning och alla vi samverkar med. Och i det förhållningsättet finns omtanke om medarbetare och studenter. Vi måste hela tiden fundera på vad vi kan bidra med och vad vi kan göra bättre. Hållbarhetsplanen är ett första steg i den riktningen.

Hur hållbarhetsarbetet knyter an till Humboldts teori om lärande och universitetets roll beskrevs i ett nyhetsbrev tidigare i våras.

Länk till nyhetsbrevet v4 2020 

Länk till Hållbarhetsplanen

Arbetsgrupper

Interna grupper

Arbetsgrupp 1

Utbildning och forskning

Karin Broberg, Arbets- och miljömedicin

Arbetsgrupp 2

Aktiv samverkan

Kajsa M Paulsson, Antigen presentation

Arbetsgrupp 3

Internationella och nationella relationer

Lars Hagander, Pediatrik, Kirurgi och folkhälsa, Barnkirurgi

Arbetsgrupp 4

Medarbetarskap, ledarskap och chefskap

Saema Ansar, Neurokirurgi

Arbetsgrupp 5

Resurser och verktyg

Ebba Malmquist, Arbets- och miljömedicin

Doktorandrepresentant

Matilde Negrini

Studentrepresentanter

Emily Ljungkvist

Externa representanter

Morten Kjaerum

Director, Raoul Wallenberg Institutet

Carita Ibarra Kristensen

Stiftdiakon, Lunds stift

Ursula Hultqvist Bengtsson

CEO och grundare Multihelix

Ola Björgell

Docent och överläkare Region Skåne

Lisa Gunnefur

Samhällsstrateg med inriktning folkhälsa och social hållbarhet, Lunds kommun

Text: Sofia B Liljedahl