Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Mats Paulssonstiftelserna – anslag till forskningsprojekt inom Life Science 2022

2022-03-08

Inbjudan att ansöka om anslag under 2022 har nu gått ut till Medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola vid Lunds universitet och till Malmö universitet. Ansökningarna ska avse akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning inom ramen för sådana projekt.

Projekt som kan ansöka om anslag ska ha inriktning mot Life Science, avse konkret och praktiskt orienterad forskning där bolag ännu inte startats men förutsättningar är goda för senare vidareutveckling av produkter/tjänster. Ansökningar ska antingen avse anslag till vetenskapligt forskningsprojekt eller anslag till medeldyr utrustning inom ramen för sådant projekt.

Anslag kan delas ut till såväl planerade som pågående projekt, men inte till redan genomförda projekt. Gäller ansökan ännu ej startade projekt förväntas projektstart ske senast 1 januari 2022.

För Lunds universitet riktar Stiftelsen i första hand sitt stöd till projekt vid edicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola.

Etapp 1

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet inbjuds att var för sig prioritera maximalt fem förslag på mottagare av anslag från sina respektive enheter. Vid gemensamma ansökningar mellan enheterna kommer antalet tillåtna ansökningar från respektive universitet att anpassas för att kompensera detta. Maximalt en ansökan per huvudsökande kan prioriteras.

Ansökan sker i etapp ett till respektive lärosäte. Ansökningar ska vara universiteten tillhanda senast 9 maj 2022. Därefter sker prioritering enligt ovan.

Ansökningar till Etapp 1 från forskare på Medicinska fakulteten och LTH skickas till Kristin Scott, Kristin.Scott@lth.lu.se.

Etapp 2

Prioriterade ansökningar ska vara Stiftelsen tillhanda senast 22 augusti 2023.

I etapp 2 lägger huvudsökande för de prioriterade projekten in sin ansökan i Stiftelsens ansökningsmodul på www.matspaulssonstiftelserna.com.

Registrering av prioriterad ansökan

I etapp 2 registrerar huvudsökande för respektive prioriterat projekt ansökan på denna webbplats. Detta görs via knappen E-ansökan, varvid sökande via anvisningar ombeds registrera ett konto för inloggning till ”Mina sidor”. Efter registrering kommer en administratör att godkänna kontot. Därefter erhåller sökande ett e-postmeddelande och inloggning kan ske. Det innebär möjligheter att påbörja inläggning av en ansökan, spara och senare återvända för att färdigställa ansökan. I sista steget skickas ansökan in. I samband med detta lämnas samtyckte till Stiftelsens hantering av personuppgifter (nedladdningsbara nedan). När ansökan är inskickad kan den inte längre ändras.

Beredning och besked från Stiftelsen

Beredning av ansökningarna görs inom Stiftelsens kommitté av forsknings- och innovationsråd, varefter styrelsen för Stiftelsen fattar beslut om anslag. Besked om anslag lämnas från Stiftelsen under oktober 2022.

Fullständig ansökningsinformation och instruktioner


Kontaktperson för stiftelsen

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande
info@matspaulssonstiftelserna.com
0431 445 157

Kontaktperson för LTH och Medicinska fakulteten

Kristin Scott
kristin.scott@lth.lu.se
046 222 15 19