Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Inbjudan att ansöka om anslag från Mats Paulssons stiftelse

2021-03-09

Med inriktning mot Life Science bjuder Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande in till att ansöka om stöd till akademiska forskningsprojekt som i närtid kan leda till samhällsgynnande innovationer med potential för marknadsutveckling samt stöd till medeldyr utrustning inom ramen för sådana projekt.

Stiftelsen fattade under 2019 beslut om att tillsvidare prioritera stöd till innovativa forskningsprojekt med ovan nämnda inriktning vid Lunds universitet och Malmö universitet. Hittills har Stiftelsen beviljat 24 miljoner kronor i anslag till 12 olika forskningsprojekt inom Life Science.

Projekt som kan ansöka om anslag ska ha inriktning mot Life Science, avse konkret och praktiskt orienterad forskning där bolag ännu inte startats men förutsättningar är goda för senare vidareutveckling av produkter/tjänster. Ansökningar ska antingen avse anslag till vetenskapligt forskningsprojekt eller anslag till medeldyr utrustning inom ramen för sådant projekt.

Anslag kan delas ut till såväl planerade som pågående projekt, men inte till redan genomförda projekt. Gäller ansökan ännu ej startade projekt förväntas projektstart ske senast 1 januari 2022.

För Lunds universitet riktar Stiftelsen i första hand sitt stöd till projekt vid medicinska fakulteten och Lunds Tekniska Högskola.

Etapp 1

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, Lunds Tekniska Högskola och Malmö Universitet inbjuds att var för sig prioritera maximalt fem förslag på mottagare av anslag från sina respektive enheter. Vid gemensamma ansökningar mellan enheterna kommer antalet tillåtna ansökningar från respektive universitet att anpassas för att kompensera detta. Maximalt en ansökan per huvudsökande kan prioriteras.

Ansökan sker i etapp 1 till respektive lärosäte. Ansökningar ska vara universiteten tillhanda senast 10 maj 2021. Därefter sker prioritering enligt ovan.

Ansökningar till Etapp 1 från forskare på Medicinska fakulteten och LTH skickas till Kristin Scott, Kristin.Scott@lth.lu.se.

Etapp 2

I etapp 2 lägger huvudsökande för de prioriterade projekten in sin ansökan i Stiftelsens ansökningsmodul på www.matspaulssonstiftelserna.com. Ansökningarna ska vara Stiftelsen tillhanda senast 23 augusti 2021.

Beredning av ansökningarna görs inom Stiftelsens kommitté av forsknings- och innovationsråd, varefter styrelsen för Stiftelsen fattar beslut om anslag. Besked om anslag lämnas från Stiftelsen under oktober 2021.

Instruktioner


Kontaktperson för stiftelsen

Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande
info@matspaulssonstiftelserna.com
0431 445 157

Kontaktperson för LTH och Medicinska fakulteten

Kristin Scott
kristin.scott@lth.lu.se
046 222 15 19