Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

IKVL 100 procents svarsfrekvens!

2021-03-02

På delegation av dekanus ansvarar en prefekt för de övergripande arbetsmiljöfrågorna för sin institution. Till sitt stöd har prefekten biträdande prefekt och arbetsmiljösamordnare. Arbetet är uppdelat på två uppdrag. Ett för den fysiska arbetsmiljön och ett för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) som tidigare kallades psykosocial arbetsmiljö.

Mikael Bodelsson, prefekt IKVL. Foto.
Mikael Bodelsson, prefekt IKVL.

Mikael Bodelsson, prefekt på IKVL är lite stolt över att samtliga chefer på institutionen svarade på den enkät som skickades ut i oktober 2020. Frågorna i enkäten handlade om hur chefen upplevde att medarbetarna har det under pandemins hemarbete.

- Mitt viktigaste uppdrag inom arbetsmiljö är att stödja forskargruppscheferna som har arbetsmiljöansvar, säger Mikael Bodelsson.

Som prefekt arbetar han med de övergripande arbetsmiljöfrågorna, på delegation av dekanus. Men krävs det kännedom om till exempel personer, delegerar han till berörd chef. Enkäten som skickades ut på initiativ av fakultetsledningen innehöll frågan om enheten ville bli kontaktad av sin OSA-samordnare.

- Bara fyra av 49 såg behovet av det och det får vi tolka som att cheferna känner sig trygga i pandemin, säger Tomas Kirkhorn som är just OSA-samordnare på IKVL.

Tomas Kirkhorn, OSA-samordnare IKVL. Foto.
Tomas Kirkhorn, OSA-samordnare IKVL.

Han berättar att de fyra som hörde av sig inte upplevde några större problem utan mer undrade vilket stöd de kunde förvänta sig från fakulteteten eller institutionen. 

- Enkäten resulterade i en risk- och konsekvensbedömning. Arbetet med enkäten har också aktualiserat diskussioner kring dessa frågor, säger Tomas Kirkhorn.

Några av frågorna har handlat om vem som ska få vara på plats och när. Om en enhet delar lokaler med en annan, vad gäller då.

- Alla sådana frågor måste lösas med samverkan, och jag upplever att det fungerar, säger Mikael Bodelsson.

Han understryker allvaret i att cheferna under pandemin måste lita mer på att medarbetaren själv ser till att hens arbetsmiljö fungerar.

- Det blir ett stort ansvar för den enskilde medarbetaren, säger Mikael Bodelsson.

Spontana möten och umgänge med kollegor är det som man saknar mest under pandemin.

- Men många har lyckats lösa det med digitala fikor till exempel. Jag blev glad när jag hörde det. Det tyder på att det trots allt råder en god stämning, säger Mikael Bodelsson.

Text: Sofia B Liljedahl

Information om enkäten och vad som kom fram