Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

En ny fakultetsledning

2021-01-15

Från och med den 1 januari är Kristina Åkesson ny dekan och Martin L. Olsson ny prodekan för Medicinska fakulteten. Här presenteras hela dekangruppen och deras ansvarsområden, inklusive två nya vicedekaner.

Efter ett fakultetsval i oktober 2020 utsågs Kristina Åkesson till ny dekan och Martin L. Olsson till ny prodekan för Medicinska fakulteten. Nu presenteras den nya dekangruppen som, utöver Kristina och Martin, består av tre gamla och två nya vicedekaner.
Erik Renström och Jimmie Kristensson, som tidigare var dekan respektive videdekan vid fakulteten, är nu rektor respektive vicerektor för Lunds universitet.  
Fakultetsledningen kommer i början av året att bjuda in till ett öppet digitalt möte för alla medarbetare där de presenterar sig själva och sina visioner och strategier för respektive ansvarsområden. Information om detta kommer inom kort.

Kristina Åkesson
Dekan

Martin L. Olsson
Prodekan med ansvar för forskningsinfrastruktur och strategiska frågor

Maria Björkqvist
Vicedekan med ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå

Karin Jirström
Vicedekan med ansvar för forskarutbildning och ALF

Heiko Herwald
Vicedekan med ansvar för hållbarhet, samverkan och etik

Lena Eliasson (NY)
Vicedekan med ansvar för medarbetarskap, arbetsmiljö och infrastruktur

David Gisselsson Nord (NY)
Vicedekan med ansvar för internationalisering och rekrytering


Här får ni en liten närmare presentation av de båda nya vicedekanerna:

3 snabba frågor till Lena Eliasson

lena eliasson

Vem är du?
–  Jag är professor i experimentell diabetesforskning vid Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) med placering på CRC i Malmö. Forskningen är central för mig men jag värnar också om frågor som rör universitet och fakultet. Jag tycket det är viktigt att tillhöra ett stort universitet. Min identitet som forskare går i linje med det arbete vi haft inom LUDC för att bygga upp en samarbetsstruktur där vi tillsammans löser större frågeställningar, samt där vi ger möjligheter för alla att undersöka sina idéer genom tillgång till gemensam infrastruktur.  Som person försöker jag se positivt på tillvaron samtidigt som jag angriper olika uppdrag med stort allvar och ödmjukhet.

Vad kommer du att ansvara för i fakultetsledningen?
– Jag kommer att ha ansvarsområde medarbetarskap, arbetsmiljö och infrastruktur. Kombinationen kan till en början kännas udda, men jag tror att det kan vara en fördel att kombinera dessa tre. Vi är nu i ett skede då det är viktigt med centrala plattformar för infrastruktur för att möjliggöra världsledande forskning. Hur dessa miljöer inkluderas i linjestrukturen vi har så att det blir en bra arbetsmiljö för alla medarbetare är en viktig framtida fråga. Jag kommer fortsätta som vice ordförande i forsknings- och infrastrukturnämnden och fungera som bollplank med prodekanus som har en större ansvarsområde inom infrastruktur.
–  Jag kommer också att vara ordförande för nämnden för jämställdhet och lika villkor och lokala skyddskommittén. Inom medarbetarskap och arbetsmiljö kommer jag till en början att fortsätta det arbete som Jimmie Kristensson startat. För att vi ska bli världsledande behöver vi förstå att alla kuggar i ett hjul är viktiga. För detta krävs att vi har en transparent och tydlig struktur hur vi arbetar med medarbetarskap och arbetsmiljö på alla nivåer.

Varför tackade du ja till att bli vicedekan?
–  Det är en ny och utmanade uppgift inom ett område som intresserar mig. Jag kommer nu att vara i en ledande position där jag kan göra skillnad hur vi inom fakulteten tar hand om alla anställda och våra infrastrukturer för att uppnå en framgångsrik forskningsmiljö.  En viktig faktor var också att vi kommer att arbeta tillsammans runt många frågor inom dekangruppen.


3 snabba frågor till David Gisselsson Nord

david gisselsson nord

Vem är du?
– Jag är patolog och cancerforskare. Min forskargrupp arbetar med att förstå hur cancerceller anpassar sig till behandling genom evolutionära mekanismer. Kliniskt arbetar jag med sjukdomar hos foster, barn och ungdomar. Bland annat leder jag det nationella samarbetet för att erbjuda helgenomsekvensering till alla barn som insjuknar i cancer. Under flera år har jag också bedrivit undervisning och pedagogiskt utvecklingsarbete genom att skapa och leda kurser i Sverige och utomlands.

Vad kommer du att ansvara för i fakultetsledningen?
–  Jag kommer att arbeta med fakultetens internationalisering. Coronapandemin har visat att starka internationella relationer är viktigare än någonsin. Jag ser fram emot att både utöka och förstärka befintliga samarbeten inom utbildning, forskning och infrastruktur.
–  Ett annat ansvarsområde är rekrytering. Här ser jag som en utmaning att finna den optimala balans mellan bredd och spets som fakulteten behöver för att göra störst nytta i samhället. Därtill kommer jag att intressera mig för ledarskapsutveckling. Här vill jag värna en yrkeskultur som bygger på ett ömsesidigt förtroende och som tar till vara varje medarbetares initiativkraft. En kultur där inflytande balanseras med ansvar.

Varför tackade du ja till att bli vicedekan?
– Det är ett spännande och utmanande uppdrag. Jag vill genom aktivt ledarskap verka för att vår fakultet blir en ännu starkare samarbetspartner, både nationellt och internationellt. Som en del av ett fullskaligt universitet är mångfald vår största tillgång - en tillgång som förpliktigar oss att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna.