Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Nyheter inom fakultetens kvalitetsarbete

2020-02-11

Interna kvalitetsdialoger med programnämnderna, pilotutvärderingar och fakultetens egen kvalitetskonferens. Det är lite av det som är på gång under våren inom utbildningarnas kvalitetsarbete.

Interna kvalitetsdialoger 2–3 mars

Det börjar närma sig interna kvalitetsdialoger för utbildning på grund- och avancerad nivå. Dialogerna sker mellan fakultetsledning och representanter från programnämnderna och studentkåren. Innehållet är uppföljning av föregående års frågeställningar samt en framåtblick. Årets fördjupning och tema är internationalisering. 

Pilotutvärderingar

Master Public Health och Fysioterapeutprogrammet, som ingår i fakultetens pilotutvärderingar, har nu lämnat in sina självvärderingar. Bedömargruppen har haft intervjuer med ansvariga samt studenter från programmen och kommer även att ha fortsatt dialog i mars för att ge muntlig feedback och få möjlighet att fördjupa sig i vissa delar. Kort därefter, i mars/april kommer programmen få en skriftlig återkoppling. En extern granskare kommer även att ge fakulteten återkoppling på kvalitetsprocessens ändamålsenlighet och relevans.

Forum kvalitet

Fakultetens kvalitetskonferens (Forum kvalitet) kommer att utökas till en heldag. Datumet är detsamma, 1 oktober!
Tid för block 1 är kl 9-12 och för block 2 kl 13-16.

Block 1 kommer att bestå av:

  • Inledning och information om kvalitetsarbetet vid fakulteten (kvalitetssamordnare och dekan/nämndsordförande)
  • Information kring lärosätesgranskning i UKÄ:s regi (Åsa Ekberg och Bo-Anders Jönsson)

Block 2 innehåller information och dialog kring:

  • Erfarenheterna kring fakultetens interna pilotutvärderingar av Master Public Health och Fysioterapeutprogrammet. 
  • Breddad rekrytering

Kommunikation av fakultetens kvalitetsarbete

Kvalitet och utvärdering har gett ut en vägledning för hur fakulteterna bör kommunicera ut kvalitetsarbetet. Efter Internrevisionens granskning av kvalitetsarbetet vid Lunds universitet under våren 2019, uppdrog rektor åt avdelningen Kvalitet och utvärdering att skapa förutsättningar för en gemensam ingång för dokumentation och spridning av information om och resultaten av universitetets, inklusive fakulteternas, kvalitetsarbete. Nästa steg i processen är ett gemensamt möte med projektledare samt fakulteternas kommunikatörer och kvalitetssamordnare.

UKÄs lärosätesgranskning av Lunds universitet.

I september 2020 påbörjar UKÄ sin lärosätesgranskning av Lunds universitet. Detta kommer att involvera delar av Medicinska fakultetens verksamhet. Fakultetens kvalitetssamordnare och andra nyckelpersoner kommer att bevaka detta genom bland annat deltagande vid workshops anordnade av den centrala projektgruppen.

En tematisk utvärdering kommer att ske i UKÄ:s regi under 2020 med upptaktsmöte och workshops under våren. Temat är Breddad rekrytering. Regeringen har gett UKÄ i uppdrag att utvärdera hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering. Uppdraget pågår från november 2019 till och med mars 2021.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om fakultetens interna kvalitetsarbete och processer, se fakultetens webbsida om kvalitet:

Kvalitetsprocesser i utbildning på grund och avancerad nivå