Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Sök forskningsmedel från SUS stiftelser och donationer 2019

2019-02-08

Medel kan bara tilldelas klinisk forskning. Huvudsökande måste vara disputerad samt vid ansökningstidens utgång ha anställning/stadigvarande arvodering inom Skånes universitetssjukhus Malmö/Lund, Laboratoriemedicin i Malmö/Lund eller Psykiatri Skåne i Malmö/Lund. Sista ansökningsdag är 10 mars 2019.

Bedömning utgår ifrån kriterierna ”frågeställning”, ”material och metod” samt ”kompetens och genomförande”. Fortsatt gäller även att kriterierna ”patientperspektiv”, ”samhällsnytta” och ”innovationspotential” vägs in i den totala bedömningen av ansökan.

Granskning sker ämnesvis baserat i första hand på donators vilja med utgångpunkt i respektive gåva och donation, därför kan endast ett forskningsområde anges i ansökan. Även i årets utlysning kommer yngre forskare (disputerade inom 7 år, från 2012 och framåt) samt forskare inom vårdvetenskap (utifrån angiven definition i ansökningsformuläret) att prioriteras utifrån ansökningarnas poäng. Prioriteringskommittén har beslutat att en viss procent av de ansökningar som tilldelas mest poäng ska få tvåårstilldelning.

Ansökan nås via hemsida: https://susforskningsmedel.skane.se Teknisk support för ansökan/ansökningssystemet ges av leverantören Digiplant (SBS Manager) och nås via mail på support@digiplant.se eller telefon på 010-138 88 29. Supporten är öppen på vardagar mellan 8-17. Ärenden besvaras nästkommande arbetsdag om de skickas utanför supportens öppettider.

Praktiska frågor om innehållet i ansökan eller om ansökningsförfarandet besvaras av handläggare Filippa Olofsson, Filippa.Olofsson@Skane.se eller telefon 046-17 28 58.