Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Värdegrund, likabehandling och trakasserier

Vår värdegrund formas i samklang med Lunds universitets värdegrund – vi står för grundläggande mänskliga rättigheter, demokratiska och akademiska värden samt åtagandet att bidra till hållbar utveckling. Medicinska fakulteten värnar om akademisk frihet, hederlighet, integritet och kvalitet. All forskning bedrivs i enlighet med gällande forskningsetiska principer och alltid med människan i centrum.

Vid Lunds universitet och Medicinska fakulteten accepteras aldrig kränkande handlingar och beteenden oavsett om det gäller arbetskamrater/studenter emellan eller kränkningar mellan chef och arbetstagare eller lärare och student. Alla har skyldighet att motverka kränkande särbehandling och diskriminering.

Vi arbetar målmedvetet och systematiskt med jämställdhet, likabehandling och mångfald. Det råder nolltolerans mot kränkande särbehandling och diskriminering. Respekt, öppenhet och omtanke ska alltid gälla i mötet mellan anställda, studenter och våra samarbetspartners. Vårt gemensamma arbete präglas av delaktighet, nyfikenhet och engagemang.Medicinska fakultetens värdegrund är beslutad i fakultetens strategiska plan.

Om något inträffar finns det stöd att få

Du som känner dig utsatt har rätt att få hjälp och stöd. Du måste själv avgöra vilket stöd du behöver och vem som ska ge det.
 I första hand kan du som är anställd kontakta din prefekt. De har ansvar för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling eller diskriminering. Du kan även som anställd kontakta närmaste chef, personalansvarig, företagshälsovården, skyddsombud eller fackliga ombud.

När studenter anmäler

Fakulteten har en handläggningsordning som gäller när student anmält diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling:


Kontakt

Ansvariga för arbetet med jämställdhets- och likabehandling vid Medicinska fakulteten är Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Nämnen leds av vicedekan Anna Maria Drake.

Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor (länk till fakultetens externa webbplats)

LU:s policy

Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy (länk till Medarbetarwebben)

Studentombud

Studentombudet vid Lunds universitets Studentkår (länk till extern webbplats)