Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Värdegrund, likabehandling och trakasserier

Lunds universitets värdegrund

Lunds universitet ingår i en världsvid universitetsgemenskap och står bakom de grundläg- gande värderingar som europeiska universitet har enats kring i Magna Charta Universita- tum. Här fastslås vikten av autonomi och akademisk frihet. Universiteten ska stå fria från påtryckningar från omvärlden och försvara utbildningens och forskningens frihet, integritet och kvalitet.

Värdegrunden är också förankrad i de lagar som en svensk, statlig myndighet ska följa. Verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter. Jämställdhet och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Andra värderingar som kännetecknar Lunds universitet och har gjort så under lång tid är kritiskt och reflekterande perspektiv, saklighet, opartiskhet, nyfikenhet, engagemang, medmänsklighet och humor.

Utdrag ur Strategisk plan för Lunds universitet 2017–2026 

Vid Lunds universitet och Medicinska fakulteten accepteras aldrig kränkande handlingar och beteenden oavsett om det gäller arbetskamrater/studenter emellan eller kränkningar mellan chef och arbetstagare eller lärare och student. Alla har skyldighet att motverka kränkande särbehandling och diskriminering.

Om något inträffar finns det stöd att få

Du som känner dig utsatt har rätt att få hjälp och stöd. Du måste själv avgöra vilket stöd du behöver och vem som ska ge det.
 I första hand kan du som är anställd kontakta din prefekt. De har ansvar för att förebygga och förhindra kränkande särbehandling eller diskriminering. Du kan även som anställd kontakta närmaste chef, personalansvarig, företagshälsovården, skyddsombud eller fackliga ombud.

När studenter anmäler

Fakulteten har en handläggningsordning som gäller när student anmält diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling:


Kontakt

Ansvariga för arbetet med jämställdhets- och likabehandling vid Medicinska fakulteten är Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor. Nämnen leds av vicedekan Jimmie Kristensson.

Nämnden för jämställdhets- och likabehandlingsfrågor

LU:s policy

Lunds universitets jämställdhets-, likabehandlings- och mångfaldspolicy (länk till Medarbetarwebben)

Studentombud

Studentombudet vid Lunds universitets Studentkår (länk till extern webbplats)