Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Välkommen till Medicinska fakulteten!

Jag är väldigt glad över att du valt att arbeta hos oss. Som nyanställd har du säkert många frågor och funderingar över hur saker och ting fungerar på din nya arbetsplats. Här på Medicinska fakultetens interna webbplats Intramed hittar du viktig information som rör din anställning och ditt dagliga arbete.

Vi är måna om att fakulteten ska vara en stimulerande och trygg arbetsmiljö. Jag hoppas att du ska finna dig väl tillrätta och trivas här hos oss.

Kristina Åkesson
Dekanus


Informationskällor

Intramed
Du befinner dig nu på Intramed - Medicinska fakultetens interna webbplats. Webbplatsen är specifik för Medicinska fakulteten och bör vara det första stället du vänder dig till för att hitta information.

LU:s Medarbetarwebb
I de fall det inte finns fakultetsspecifik information kring ett ämne, hänvisar Intramed vidare till Lunds universitets (LU) medarbetarwebb. På LU:s medarbetarwebb hittar du övergripande information som gäller för samtliga medarbetare vid universitetet.
www.medarbetarwebben.lu.se

Nyhetsbrev från Medicinska fakulteten
Elektroniskt nyhetsbrev som skickas ut varannan tisdag (ojämna veckor) under terminstid till alla medarbetare vid Medicinska fakulteten; BMC, CRC, HSC, MV och affilierade inom hälso- och sjukvården i Region Skåne samt övriga intressenter. "Nyhetsbrev från Medicinska fakulteten" innehåller ledningsinformation, fakultetsnyheter, utlysningar och reportage samt länkar till aktuella utbildningar, konferenser, anslag och disputationer. Hänvisar till Intramed för mer information.
Fakultetens nyhetsbrev

E-postlistor
Det finns ett antal olika e-postlistor vid fakulteten som du kan anmäla dig till för att få information som riktar sig speciellt till din yrkesgrupp.
Anmäl dig till e-postlistor

Personalfrågor

Som anställd vid Lunds universitet har du både rättigheter och skyldigheter samt särskilda förmåner. Här på Intramed hittar du information om semester, sjuk- och friskanmälan, kompetensutveckling och karriärrådgivning, arbetstid, lön och mycket mer. Här hittar du även kontaktuppgifter till din personalavdelning om du behöver personlig hjälp.

Kontakta din personalavdelning

Alla nyanställda ombeds fylla i en blankett med kontaktuppgifter till närmaste anhörig. Blanketten lämnas till personalsamordnaren på din arbetsplats.

Om fakulteten

Medicinska fakulteten vid Lunds universitet består av sex institutioner i Lund och Malmö.

Fakultetens grundutbildningsnämnd har ett ekonomiskt och strategiskt ansvar för utbildning på grund- och avancerad nivå. Under denna finns programnämnder.

Vår forskning bedrivs av forskargrupper vid de sex institutionerna. Flertalet av forskargrupperna ingår i ett nätverk eller en centrumbildning för att tillsammans kunna ta sig an större utmaningar som sträcker sig över ämnes- och organisationsgränser.

Medicinska fakultetens styrelse ansvarar för övergripande riktlinjer och beslut som rör fakultetens verksamhet. Dekanus är ordförande i fakultetsstyrelsen. Dekanus och prodekanus väljs av fakultetens medarbetare efter förslag av en valberedning.

Dekanus utser övriga medlemmar i fakultetsledningen.

Här får du en överblick över hur fakulteten är organiserad.