Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Karriär & kompetensutveckling

Kompetensutveckling

 På LU's medarbetarwebb kan du läsa om vilka kurser du registrera dig för för att vidarutvecklas inom ditt yrke. Tala alltid med din närmsta chef innan du bokar.

Kompetensutveckling vid LU (till LU:s medarbetarwebb)

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

MedCUL är Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande. Vi erbjuder kompetensutveckling inom undervisning och lärande. Vi verkar för att utformning av, beslut om och genomförande av utbildning ska vila på aktuellt internationellt kunskapsläge inom utbildningsområdet.

MedCUL - pedagogisk utveckling och utbildning

Doktorander och unga forskare

På Medicinska fakulteten finns ett karriärcentrum för doktorander, post docs och unga forskare. 

Karriärcentrum

Future Faculty är ett nätverk för unga forskare vid fakulteten.

Future Faculty

Kompetensutveckling för TA-personal

Det finns bidrag att söka för deltagande i kurser, konferenser, kongresser etc. Bidrag beviljas ej till personer antagna till forskarutbildning eller till forskningsprojekt. Medel måste sökas i god tid innan aktiviteten påbörjas. Individuell bedömning görs med avseende på sökandes tidigare tilldelning. Man kan inte bli tilldelad medel två år i rad.

Ansökan om bidrag ska omfatta den planerade aktivitetens syfte, tidpunkt och innehåll, samt kalkyl. Ansökan ska också omfatta en motivering av den sökande samt vara tillstyrkt av prefekt (el motsv). Då bidrag beviljas upp till högst hälften av det sökta beloppet ska ansökan åtföljas av ett intyg från prefekt (el motsv) att resterande del finansieras inom ramen för institutionen (el motsv).

Välkommen med ansökan ställd till:

Kommittén för kompetensutveckling av teknisk/administrativ personal
Hämtställe 66
BMC F13
Lund

Ledamöter:

  • Föreståndare Hugh Connell, ordförande och sammankallande
  • Biomedicinsk analytiker Malin Neptin
  • Personalsamordnare Anne Vähäniemi

Har du några frågor?

Kontakta Christina Mihaly
E-post: Christina.Mihaly@med.lu.se

Kompetensutveckling utomlands

Du som är medarbetare vid LU, doktorand eller har en annan anställning där du undervisar LU:s studenter har möjlighet att söka bidrag till fortbildning och kompetensutveckling utomlands. Önskan om internationell mobilitet kan ingå i den individuella kompetensutvecklingsplanen. Det finns goda möjligheter att som medarbetare söka finansiering för sina besök utomlands.

Internationella möjligheter