Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Specialisering i klinisk handledning av läkarstudenter - grundnivå

Kursen är ett samverkansprojekt mellan MedCUL, Läkarprogrammet vid Lunds universitet och Region Skåne.

Målgrupp
Kursen riktar sig till läkare som handleder läkarstudenter under olika typer av kliniska placeringar inom primär och sekundärvård och som vill bredda och fördjupa sin kompetens i klinisk handledning av läkarstudenter.

Syfte
Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för klinisk handledning av läkarstudenter.

Mål – professionella aktiviteter för kliniska handledare
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren självständigt kunna:

  • planera för och genomföra klinisk handledning av läkarstudenter med fokus på ett aktivt lärande
  • använda lärandecentrerade handledningsmodeller samt ha ett professionellt förhållningssätt i en handledningssituation
  • använda modeller för observation och återkoppling till studenter för lärande i en handledningssituation.

Prestationskrav
Kursen består av 4 moduler. För att bli godkänd krävs genomförda moduler dokumenterade i en personlig portfölj enligt instruktioner.

Examinationen utgör en helhetsbedömning av portföljen där den sammanlagda dokumentationen visar att deltagaren är förberedd för ovan nämnda professionella aktiviteter.

Bild över de 4 modulerna och dess innehåll

Genomförande och omfattning
Under kursen introduceras deltagarna bland annat till forskningsbaserade, användbara modeller för handledning och återkoppling. Deltagarna genomför autentiska kursmoment d.v.s. prövar modeller och tillämpar det man lärt sig i den kliniska handledningen på sin arbetsplats. Upplägget möjliggör en individuell anpassning till varierande förkunskaper och behov av tid för att genomföra olika moduler.

Under kursen genomför deltagaren momenten individuellt och på de tider som passar denna. I Modul 3 och 4 ingår moment där deltagaren behöver hjälp av en student för att pröva en handledningsmodell, ge återkoppling och genomföra ett handledningssamtal. Dessa moment behöver planeras in under en period där det är troligt att man träffar studenter.

Workshopar erbjuds under kursperioden. Dessa är inte obligatoriska men rekommenderas för erfarenhetsutbyte med andra deltagare och möjligheter till simuleringar till stöd för modularbetet, d.v.s. för att få pröva och analysera handlednings- och återkopplingsmodeller i små grupper.

Utbildningen är kompetensbaserad vilket innebär att tidsåtgången varierar mellan deltagare, dels beroende på förkunskaper och erfarenhet, dels beroende på vilka tidsperioder handledning är aktuellt på respektive arbetsplats. Som deltagare bestämmer man själv hur kursarbetet fördelas veckovis och i vilket tempo man vill genomföra kursen under terminen efter antagning och kursstart. En ungefärlig uppskattning av total tidsåtgång för att genomföra modulerna är mellan 20 och 40 timmar.

Genomförd kurs kan tillgodoräknas för högskolepedagogisk meritering.

Innehåll
Innehållet är utformat för att möta behov hos och vara relevant för studenter och handledare vid Läkarprogrammet, Lunds universitet. Exempel på detta är planering och nivåanpassning av handledning i relation till kursmål och förtroendebaserade aktiviteter (Entrustable professional activities - EPA), aktivt lärande, observation och återkoppling med stöd av formulär, skillnader mellan feedback och feedforward, forskningsbaserade student- och personcentrerade handledningsmodeller, studenters utveckling av kliniska resonemang, autonomistödjande handledning, professionellt förhållningsätt och lärandeklimat i handledningssituationen.

Kurstillfälle hösten 2022
Kurshemsidan öppnar 1 september

Obligatorisk uppstartsträff i sal
7 september kl. 13.30-16.00

Erbjudna workshopar i sal som stöd till modularbete (innehåll och mål meddelas under hösten)
19 okt kl.13.00-16.00
7 dec kl 13.00-16.00

Avstämningstillfälle efter genomförd kurs
25 jan 2023 kl. 13.00-16.00

Lokal: Meddelas senare.
Ansökan har stängt

Information om registrering av personuppgifter vid kursanmälan
Vid anmälan till MedCULs kurser samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för MedCUL.

Om du har frågor kring dina personuppgifter vid MedCUL kontakta Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se).

Läs mer här om dina rättigheter Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

Litteratur
Litteratur, filmer, presentationer och andra resurser till stöd för lärmomentens genomförande finns på kursplattformens hemsida.

Kontaktperson
Annika Diehl (Annika.Diehl@med.lu.se)

Tillbaka till översikt över kursutbudet