Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Problembaserat lärande

Det går att delta i denna kurs utan att ha genomgått någon annan högskolepedagogisk kurs.

Målgrupp 
Alla som undervisar eller står i begrepp att undervisa studenter vid Medicinska fakulteten och som önskar orientera sig om problembaserat lärande (PBL), som ska vara handledare för studenter i PBL eller redan varit handledare och vill repetera.

Syfte 
Syftet med kursen är att deltagarna skaffar sig en introduktion till PBL och hur gruppen arbetar i PBL, samt förbereder sig för rollen som handledare (”tutor”) i PBL.

Mål  
Efter genomgången kurs ska deltagarna kunna

  • förklara den syn på lärande som PBL bygger på
  • använda De sju stegen som arbetssätt i en grupp
  • föra ett resonemang om PBL-handledarens roll för att stödja studenternas lärande och gruppens utveckling utifrån teorier och ramverk.

Omfattning och prestationskrav 
Totalt omfattar kursen 20 timmars arbete. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment, visst eget arbete mellan kursdagarna samt godkänd egen uppgift. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Nästa kurstillfälle är ännu inte planerat

Information om registrering av personuppgifter vid kursanmälan
Vid anmälan till MedCULs kurser samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för MedCUL.

Om du har frågor kring dina personuppgifter vid MedCUL kontakta Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se).

Läs mer här om dina rättigheter Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

Innehåll
Kursen innehåller en introduktion till lärande och PBL; användning av De sju stegen; gruppdynamik och återkoppling. Kursen baseras på högskolepedagogisk litteratur och forskning.

Kursdesign 
Korta föreläsningar varvas med övningar i liten respektive stor grupp. Auskultation vid ordinarie PBL-möten på läkarprogrammet. En individuell uppgift som redovisas skriftligt.

Antal deltagare 
30
Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Litteratur 
Relevant läsning föreslås under kursen.

Kursens elektroniska bibliotek

Kontaktperson
Annika Diehl (Annika.Diehl@med.lu.se)

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (t ex annat universitet, forskarutbildning) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng. 

Tillbaka till Översikt över kursutbudet