Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Perspektiv på program

För denna kurs krävs genomgångna kurser motsvarande 5 veckors högskolepedagogisk utbildning, dvs Perspektiv på lärande och Perspektiv på kurs, eller motsvarande som utgör måluppfyllelse på nivån 1-5 veckor.

Målgrupp 
Undervisande personal vid medicinska fakulteten som har läst minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning och önskar genomföra ett pedagogiskt utvecklingsprojekt på programnivå för att uppnå 10 veckors behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning.

Syfte 
Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för att kunna ta ett övergripande ledningsansvar inom fakultetens utbildningar på grundnivå eller avancerad nivå.

Mål 
Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna

  • förklara hur högre utbildning organiseras och leds, nationellt samt på Lunds universitet och vid Medicinska fakulteten, samt reflektera över ledarskap i högre utbildning
  • reflektera över samhällets mål med den högre utbildningen, dess värdegrund, nationella och lokala regelverk samt hur dessa påverkar genomförande av utbildning och den akademiska lärarens professionella praktik
  • resonera kring förutsättningar för lärande i ett programperspektiv utifrån pedagogisk teori och erfarenhet från det egna ämnesområdet
  • problematisera lärandemiljöers betydelse för studenters lärande, jämföra sådana miljöer på olika nivåer inom ett program eller mellan program samt föreslå utvärdering och utveckling av dem
  • resonera kring kvalitetsarbete inom ett program och utifrån det föreslå förändrings-/utvecklingsarbete med stöd i aktuell pedagogisk litteratur
  • tillvarata, analysera och kommunicera egna och andras erfarenheter samt relevanta resultat av forskning som grund för utveckling av utbildningen och av den egna professionen.

Omfattning och prestationskrav 
Kursen omfattar 200 timmars arbete, inklusive kamratgranskning och gruppträffar. För kursintyg krävs godkända redovisningar enligt instruktioner.

Innehåll 
Akademiskt ledarskap, utbildningsorganisation och styrning, kvalitets- och utvecklingsarbete på programnivå, lärande, lärandemiljöer.

Kursdesign
Spår a: Ett utvecklingsprojekt genomförs av kursdeltagaren med stöd av handledning i grupp, kamratgranskning och relevant litteratur. Projektplanen skall vara godkänd före genomförande av utvecklingsarbetet. Skriftlig och muntlig redovisning av projektet.
Spår b: Kursen genomförs i portfolioformat och består av flera mindre rapporter, som kan slutföras en och en. Grupphandledning i workshopformat. Skriftlig och muntlig redovisning ingår.

Kurstillfälle vårterminen 2022
Kick-off: 2/2 kl. 10-12. Möjlighet till grupphandledning och diskussioner ges vid följande tidpunkter under våren: 24/2 kl. 10-12, 15/3 kl. 10-12, 8/4 kl. 10-12, 29/4 kl. 10-12, 19/5 kl.10-12 samt 8/6 kl.10-12. Ytterligare tillfällen kan tillkomma.
Lokal: Kursen ges helt online.
Anmäl dig här

Information om registrering av personuppgifter vid kursanmälan
Vid anmälan till MedCULs kurser samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för MedCUL.

Om du har frågor kring dina personuppgifter vid MedCUL kontakta Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se).

Läs mer här om dina rättigheter Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

Litteratur 
Kurslitteratur väljs utifrån deltagarnas egna behov och intresse. Flera möjliga kursböcker finns tillgängliga elektroniskt.

Kontaktperson
Annika Diehl (Annika.Diehl@med.lu.se)

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (t ex annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng. 

Tillbaka till Översikt över kursutbudet