Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Perspektiv på lärande

Perspektiv på lärande är en av de kurser i högskolepedagogisk utbildning som behövs för lärartjänst vid fakulteten, för doktorander som ska undervisa samt den kurs som behövs för docentur.

This course is also offered in English. See Courses in English

Målgrupp 
Alla som undervisar eller står i begrepp att undervisa studenter vid Medicinska fakulteten och som önskar utbildning kring lärande och undervisning och/eller behöver kursen för att söka lärartjänst eller docentur vid Medicinska fakulteten. 

Syfte 
Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för att, baserat på aktuellt kunskapsläge, planera och genomföra undervisningsmoment som skapar förutsättningar för lärande. Kursen syftar också till att ge deltagarna stöd och inspiration i lärarrollen och utvecklingen av densamma.

Mål 
Kursdeltagaren ska efter genomgången kurs kunna

  • utifrån teoretisk grund argumentera och förklara val av läraktiviteter i harmoni med lärandemålen och kunskap om studenters lärande
  • planera en läraktivitet som förbättrar studenternas lärande, baserat på aktivitetens lärandemål, forskning om lärande och med hänsyn tagen till den utbildningskontext momentet finns i
  • reflektera över sin egen roll och utveckling som lärare i relation till aktuellt kunskapsläge
  • med stöd i pedagogisk litteratur, analysera och resonera kring pedagogiska frågeställningar relaterade till den egna undervisningssituationen
  • analysera och diskutera handledarrollen utifrån ramverk och teori inom handledningsområdet
  • med stöd av forskningsbaserade argument diskutera aspekter av kommunikation och återkoppling för studenternas lärande.

Omfattning och prestationskrav
Kursen omfattar 80 timmars arbete. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment, samt godkända kursuppgifter. Förutom de obligatoriska träffarna (se nedan) ingår självständigt arbete med arbetsuppgifter via Canvas (Lunds universitets lärplattform) den övriga tiden. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kurstider under höstterminen 2022
Kurstillfälle 1: 19 September - 21 October. This course will be taught in English. For more information and application, see Perspectives on Learning

Kurstillfälle 2: Kursen har gemensamma obligatoriska kursträffar den 14/11 kl. 9-16, 17/11 kl. 9-12, 23/11 kl. 9-12, 24/11 kl. 13-16, 28/11 kl. 13-16, 1/12 kl. 9-16, 8/12 kl. 10-12 samt 14/12 kl. 9-12. Parallellt med de schemalagda dagarna arbetar kursdeltagarna med läsning och andra förberedelser inför kursträffar, ett större projekt, samt återkoppling till andra kursdeltagare. Kursdeltagarna förväntas lägga ner ca 50 h arbete, under kurstiden, på detta utanför de schemalagda träffarna. Före den sista avslutande dagen ska deltagarna ha presenterat sitt projekt för kollegor på avd/inst el liknande.
Lokal: HSC, Margaretavägen 1b, Lund.
Anmäl dig här

Kurstider under vårterminen 2023
27 February - 27 March. This course will be taught in English. For more information and application, see Perspectives on Learning

Information om registrering av personuppgifter vid kursanmälan
Vid anmälan till MedCULs kurser samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för MedCUL.

Om du har frågor kring dina personuppgifter vid MedCUL kontakta Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se).

Läs mer här om dina rättigheter Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

Innehåll 
Lärande och undervisning; kommunikation och återkoppling; den egna lärarrollen; handledning av individer och små respektive stora grupper; lärandemål och taxonomier; jämställdhet och likabehandling. Kursen baseras på högskolepedagogisk litteratur och forskning och tar sin utgångspunkt i studenters lärande i den kontexten. Kursen omfattar och berör olika modeller för synen på lärande samt hur detta påverkar undervisning, utvärdering, kommunikation i undervisningen och återkoppling. Kursen utgör en introduktion till högskolepedagogisk forskning och utvecklingsarbete.

Kursdesign
Inom ramen för kursen används olika undervisningsformer, i syfte att generera egna upplevelser som underlag för reflektion och diskussion. En central utgångspunkt i kursupplägget är att deltagarnas egna reflektioner och erfarenheter, såväl av lärande, som av att undervisa och undervisas, kontinuerligt lyfts fram och diskuteras i relation till litteraturen. Individuella skriftliga inlämningsuppgifter görs och bedöms i relation till kursmålen. Ett större projekt utförs individuellt eller i par.

Antal deltagare 
25
Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Litteratur 
Facilitating Seven Ways of Learning (logga in med ditt Lucat-id), James R Davis, Bridget Arend, 2012, ISBN 9781579228415.
Övrig litteratur meddelas vid kurstillfället.

Kurskontakt
Annika Diehl (Annika.Diehl@med.lu.se)

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (t ex annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng.

Tillbaka till översikt över kursutbudet