Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Perspektiv på kurs

Kursen är en av de kurser som behövs för lärartjänst vid fakulteten (högskolepedagogisk utbildning).

Målgrupp  
Alla som undervisar eller står i begrepp att undervisa studenter vid Medicinska fakulteten och som önskar utbildning kring lärande och undervisning och/eller behöver kursen för att söka lärartjänst.

Förkunskapskrav
För behörighet till kursen krävs Perspektiv på lärande. Om du gått kursen Högskolepedagogisk introduktion (1v) så krävs även kursen Lärande-Teori och praktisk tillämpning.

Syfte
Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för uppgiften att påta sig ett kursansvar, ge tillfälle att fördjupa sina kunskaper inom framförallt lärande och kursplanering samt att fördjupa sig i högskolepedagogisk litteratur. Ytterligare ett syfte är att deltagarna, genom den individuella uppgift som ingår i kursen, får möjligheter att utveckla den egna undervisningen.

Mål 
Deltagarna ska efter genomförd kurs kunna

  • analysera en kurs på högskolenivå inom det egna ämnesområdet avseende dess mål, arbetsformer, examination och utvärdering utifrån relevant pedagogisk litteratur
  • kunna formulera kursmål och utifrån dessa planera och argumentera för arbetsformer, bedömning och utvärdering med stöd i pedagogisk teori och inom befintliga ramverk
  • identifiera faktorer som karaktäriserar inkluderande pedagogik
  • reflektera över lärandemiljöns betydelse för lärandet
  • förklara vad självstyrt lärande kan innebära och hur ett portfolioverktyg kan stödja det
  • kunna tillvarata egna och andras erfarenheter samt kommunicera relevanta resultat av eget pedagogiskt utvecklingsarbete till kollegor.

Omfattning och prestationskrav 
Kursen omfattar sammanlagt 120 timmars arbete. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment, samt eget arbete mellan kursdagarna och genomförda och godkända kursuppgifter. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kurstider under vårterminen 2022
Kursen pågår under större delen av vårterminen. Några uppgifter genomförs i kursplattformen före den första schemalagda kursträffen. Närvaro på kursträffarna omfattar ca 45 timmar och eget arbete ca 75 timmar. Följande tider är schemalagda: 20, 21, 25 april, 11, 17, 18 samt 25 maj, alla dagar kl. 9-16.
Lokal: Kursen ges helt online.
Anmäl dig här

Information om registrering av personuppgifter vid kursanmälan
Vid anmälan till MedCULs kurser samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för MedCUL.

Om du har frågor kring dina personuppgifter vid MedCUL kontakta Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se).

Läs mer här om dina rättigheter Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

Innehåll
Kursen baseras på ett antal kärnbegrepp med relevans för kursdesign: självstyrt lärande, bedömning, kunskapssyn och lärandemiljöer samt pedagogiskt ledarskap. Moment om målformulering, val av pedagogiska arbetsformer samt bedömning ingår. Kursen bygger på högskolepedagogisk litteratur och forskning.

Kursdesign
Kursen ges i online. Moment av presentationer, gruppdiskussioner och auskultation ingår. Deltagarna kommer att arbeta med ett pedagogiskt utvecklingsprojekt för den egna undervisningen under kursen. Under kursens gång samlas genererat material i en portfölj. Inför varje kurstillfälle ingår ett läspensum. Arbetet sker i stor omfattning i grupper som håller ihop under hela kursen.

Antal deltagare 
25
Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Litteratur
Böcker och artiklar meddelas vid kursstart. Allt finns tillgängligt elektroniskt.

Kontaktperson
Annika Diehl (Annika.Diehl@med.lu.se)

Formellt är kursen att betrakta som personalutbildning och ger därför inga högskolepoäng. Godkänd kurs kan åberopas vid bedömning av högskolepedagogisk kompetens vid Lunds universitet. Om man vill tillgodoräkna sig kursen i något sammanhang (t ex annat universitet) är det den instansen som ska avgöra om kursen kan anses motsvara ett visst antal poäng. 

Tillbaka till Översikt över kursutbudet