Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Klinisk handledning av läkarstudenter - grundnivå

Kursen är ett samverkansprojekt mellan MedCUL, Läkarprogrammet vid Lunds universitet och Region Skåne.

Målgrupp
Kursen riktar sig till läkare som handleder läkarstudenter under olika typer av kliniska placeringar inom primär- och sekundärvård och som vill bredda och fördjupa sin kompetens i klinisk handledning av läkarstudenter.

Syfte
Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för klinisk handledning av läkarstudenter.

Mål
Efter genomgången kurs förväntas deltagaren självständigt kunna:

  • planera för handledning av studenter med fokus på ett aktivt lärande 
  • använda handledningsmodeller anpassade till den individuella studenten samt till situation och sammanhang
  • reflektera över vad ett professionellt förhållningssätt som handledare innebär
  • utvärdera sin egen handledning och föreslå personliga mål för handledning och hur dessa kan uppnås
  • använda modeller för observation, återkoppling och handledningssamtal vid handledning av studenter

Prestationskrav
Kursen består av 4 moduler. För att bli godkänd krävs genomförda moduler dokumenterade i en personlig portfölj enligt instruktioner.

Examinationen utgör en helhetsbedömning av portföljen där den sammanlagda dokumentationen visar att deltagaren är förberedd för ovan nämnda professionella aktiviteter.

Bild över de 4 modulerna och dess innehåll

Genomförande och omfattning
Deltagarna genomför autentiska kursmoment, det vill säga prövar modeller och tillämpar det man lärt sig i den kliniska handledningen på sin arbetsplats. Upplägget möjliggör en individuell anpassning till varierande förkunskaper och behov av tid för att genomföra olika moduler.

Deltagaren genomför momenten individuellt och på de tider som passar denna. I Modul 3 och 4 ingår moment där deltagaren behöver hjälp av en student för att pröva en handledningsmodell, ge återkoppling och genomföra ett handledningssamtal. Dessa moment behöver planeras in under en period där det är troligt att man träffar studenter. Workshopar erbjuds under kursperioden. 

Tidsåtgången varierar mellan deltagare, dels beroende på förkunskaper och erfarenhet, dels beroende på vilka tidsperioder handledning är aktuellt på respektive arbetsplats. Som deltagare bestämmer man själv hur kursarbetet fördelas veckovis och i vilket tempo man vill genomföra kursen under terminen efter antagning och kursstart. En ungefärlig uppskattning av total tidsåtgång för att genomföra modulerna är mellan 20 och 40 timmar.

Genomförd kurs kan tillgodoräknas för högskolepedagogisk meritering.

Innehåll
Innehållet är utformat för att möta behov hos och vara relevant för studenter och handledare vid Läkarprogrammet, Lunds universitet. Exempel på detta är planering och nivåanpassning av handledning i relation till kursmål och förtroendebaserade aktiviteter (Entrustable professional activities - EPA), aktivt lärande, observation och återkoppling med stöd av formulär, skillnader mellan feedback och feedforward, forskningsbaserade student- och personcentrerade handledningsmodeller, studenters utveckling av kliniska resonemang, autonomistödjande handledning, professionellt förhållningsätt och lärandeklimat i handledningssituationen.

Kurs under vårterminen 2023
Vårens kurs har uppstartsträff 29/3 kl 13.30-16.00 och en workshop 31/5 kl 13.30-16.00. Båda träffarna genomförs i sal. Du behöver vara närvarande vid både uppstart och workshop. Individuell portföljavstämning bokas in vid kursstart.
Plats: Lund (lokal meddelas inför uppstart)
Anmäl dig här senast 22/3!

Kurser under höstterminen 2023
Kursomgång 1: Kursomgången har uppstartsträff den 6/9 kl 13.30-16.00 och en workshop 8/11 kl 13.30-16.00. Båda träffarna genomförs i sal. Du behöver vara närvarande vid både uppstart och workshop. Individuell portföljavstämning bokas in vid kursstart.
Plats: Lund (lokal meddelas inför uppstart)
Anmäl dig här senast 30/8!

Kursomgång 2: Kursomgången har uppstartsträff den 4/10 kl 13.30-16.00 och en workshop 6/12 kl 13.30-16.00. Båda träffarna genomförs i sal. Du behöver vara närvarande vid både uppstart och workshop. Individuell portföljavstämning bokas in vid kursstart.
Plats: Lund (lokal meddelas inför uppstart)
Anmäl dig här senast 27/9!

Information om registrering av personuppgifter vid kursanmälan
Vid anmälan till MedCULs kurser samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för MedCUL.

Om du har frågor kring dina personuppgifter vid MedCUL kontakta Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se).

Läs mer här om dina rättigheter Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

Litteratur
Litteratur, filmer, presentationer och andra resurser till stöd för lärmomentens genomförande finns på kursplattformens hemsida.

Kontaktperson
Annika Diehl (Annika.Diehl@med.lu.se)

Tillbaka till översikt över kursutbudet