Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Vårt kursutbud

Behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser

MedCUL erbjuder den högskolepedagogiska utbildning du behöver för tjänst som adjunkt, lektor eller professor. Det gäller även doktorander och annan personal som medverkar i undervisning. Vi erbjuder drop-in, workshoppar, seminarier, resurser och möjligheter till erfarenhetsutbyten på temadagar för dig som vill utvecklas som lärare.

Lunds universitet arbetar för att alla lärare på sikt ska ha nått målen för 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. För att få tillsvidareanställning som lärare vid Medicinska fakulteten gäller att man minst ska ha uppnått målen för 5 veckors högskolepedgogisk utbildning. Lärare ska sedan erbjudas möjlighet till vidare kompetensutveckling inom högskolepedagogik/medicinsk pedagogik.

Information om ansökan till kurserna finns på respektive kurshemsida, via länkarna nedan.

Forskarhandledarkurser

(Kurserna ges av forskarutbildningsnämnden)

Forskarutbildningskurser 

(Kurserna ges av MedCUL på beställning av forskarutbildningsnämnden)

Sök forskarutbildningskurser här

Kurser för handledare av studenter under VFU/VIL

Tvärprofessionella kurser

Följande kurser ges av Medicinska fakulteten i samarbete med MedCUL och ger högskolepoäng. Kurserna söks via antagning.se inför respektive termin.

  • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning, aktivt studentcentrerat lärande, 1,5 hp. Länk till kursplan. Ges vårterminen 2023 samt vårterminen 2024.
  • Handledning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning - bedömning och återkoppling, 3 hp. Länk till kursplan. Ges höstterminen 2023.
  • Handledning av studenter i VFU - handledningssamtalets betydelse för lärande och professionell utveckling, 3 hp. Länk till kursplan. Ges vårterminen 2024.

Relaterad information

Pedagogisk kompetens - utbildningsmål

Ansökan

Nu är kurserna våren 2023 öppna för ansökan. Plats ges i turordning efter inkommen ansökan.

Kurserna under hösten 2022 kan sökas löpande så länge det finns platser och reservplatser kvar.

Våra kurser annonseras ut här två gånger om året. Alla som deltar i utbildning av fakultetens studenter är välkomna att söka kurserna.

Anmälan till e-postlistorna

Prioritering till kurserna
Prioriteringen av de sökande sker med hjälp av de sökandes motiveringar och vid behov i samråd med utbildningsansvariga, lärarförslagsnämnden och docenturkommittén. Bland dem som söker kurser för att bli behöriga för docentur sker prioriteringen huvudsakligen efter disputationsdatum.