Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Vårt kursutbud

Behörighetsgivande högskolepedagogiska kurser

MedCUL erbjuder den högskolepedagogiska utbildning du behöver för tjänst som adjunkt, lektor eller professor. Det gäller även doktorander och annan personal som medverkar i undervisning. Vi erbjuder drop-in, workshoppar, seminarier, Teachers' Journal Club, resurser och möjligheter till erfarenhetsutbyten på temadagar för dig som vill utvecklas som lärare.

Lunds universitet arbetar för att alla lärare på sikt ska ha nått målen för 10 veckors högskolepedagogisk utbildning. För att få tillsvidareanställning som lärare vid Medicinska fakulteten gäller att man minst ska ha uppnått målen för 5 veckors högskolepedgogisk utbildning. Lärare ska sedan erbjudas möjlighet till vidare kompetensutveckling inom högskolepedagogik/medicinsk pedagogik.

Information om ansökan till kurserna finns på respektive kurshemsida, via länkarna nedan.

Forskarhandledarkurser

(Kurserna ges av forskarutbildningsnämnden)

Forskarutbildningskurser 

(Kurserna ges av MedCUL på beställning av forskarutbildningsnämnden)

Sök forskarutbildningskurser här

Kurser för kliniska handledare

Relaterad information

Pedagogisk kompetens - utbildningsmål

Ansökan

Nu är kurserna våren 2022 öppna för ansökan. Plats i turordning efter inkommen ansökan.

Kurserna under hösten 2021 kan sökas löpande så länge det finns platser och reservplatser kvar.

Våra kurser annonseras ut här två gånger om året. Vi skickar ut inbjudan att söka på e-postlistorna teacher och doktorander. Alla som deltar i utbildning av fakultetens studenter är välkomna att söka kurserna.

Anmälan till e-postlistorna

Prioritering till kurserna
Prioriteringen av de sökande sker med hjälp av de sökandes motiveringar och vid behov i samråd med utbildningsansvariga, lärarförslagsnämnden och docenturkommittén. Bland dem som söker kurser för att bli behöriga för docentur sker prioriteringen huvudsakligen efter disputationsdatum.