Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Pedagogisk kompetens - utbildningsmål

En förutsättning för att uppnå god kvalitet i undervisning och lärmiljöer på fakulteten är att du som har uppdrag som lärare ges möjlighet att utveckla lärarkompetens och förbereds för undervisning. Sveriges Universitets- & Högskoleförbund (SUHF) fattade den 17 november 2005 beslut om att anta rekommendationer för behörighet för anställning som lärare i högskolan. Rekommendationerna för mål och omfattning av högskolepedagogisk utbildning reviderades 2016. 

Den behörighetsgivande utbildningen i högskolepedagogik omfattar idag sammanlagt minst 10 veckors heltidsstudier. Utbildningens syfte är att stötta utveckling av den grundläggande pedagogiska kompetens som krävs för anställning som lärare på universitet och högskola. Förkunskaperna utgörs av krav på examen på grundnivå eller motsvarande kompetens förvärvad genom yrkesverksamhet. 

I enlighet med SUHFs mål har Medicinska fakultetens grundutbildningsnämnd (GUN) tagit beslut om målbeskrivningar för 5 veckor respektive 10 veckor för högskolepedagogisk utbildning vid Medicinska fakulteten.

Rekommendationer om mål för behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning samt ömsesidigt erkännande (SUHF 2016) (pdf 368,6 kB)

Om behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning och tillgodoräknanden av annan pedagogisk utbildning (pdf 659,6 kB)

Bild över högskolepedagogisk utbildning

Målbeskrivning

Medicinska fakultetens högskolepedagogiska utbildningar.

Målbeskrivning för 5 veckors utbildning (nivå A)

Syftet med de första fem veckornas högskolepedagogiska utbildning är att förbereda dig för en lärarroll inom kurs och ansvar för ett begränsat undervisningsavsnitt.

Kursdeltagaren ska efter att ha genomfört 5 veckors utbildning kunna:

 • identifiera goda förutsättningar för lärande, föreslå hur sådana förutsättningar kan skapas och argumentera för hur de kan tillämpas i olika kontext,
 • beskriva väsentliga förutsättningar för planering av kurs och genomförande av undervisning samt identifiera strategier för att följa studenters utveckling genom ändamålsenlig bedömning och examination, med stöd i pedagogisk teori,
 • identifiera och analysera förutsättningar i lärandemiljön som främjar lärande i såväl handledningssituationer som i utbildning av större grupper, och
 • identifiera och diskutera högre utbildningens värdegrund, nationella och lokala regelverk samt dess implikationer för lärare och studenter.

Målbeskrivning för 10 veckors utbildning (nivå B)

Syftet med de tio veckornas grundläggande högskolepedagogiska/medicinpedagogiska utbildning är att
 förbereda dig för en lärarroll med ansvar för genomförande av kurs och examinationsuppdrag.

Kursdeltagaren ska efter att ha genomfört 10 veckors utbildning kunna:

 • initiera, genomföra och diskutera förändringsarbete vid högre utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet med stöd i aktuell pedagogisk litteratur,
 • utifrån aktuellt kunskapsläge analysera och tillämpa relevant medicinpedagogisk teori som grund för utveckling av utbildning inom hälso- och sjukvårdsområdet eller lärarrollen,
 • utifrån pedagogisk teori och empiri från det egna ämnesområdet analysera och diskutera hur återkoppling och bedömning för lärande kan planeras i ett programperspektiv,
 • ur ett programperspektiv systematiskt planera och analysera genomförande av undervisning, strategier för att följa studenters utveckling samt examination inom en kurs och på vetenskapliga grunder genomföra utvärdering och analys, samt planera för adekvata åtgärder,
 • med underbyggda argument diskutera lärandemiljöers betydelse för studenters lärande och medverka till utveckling och utvärdering av sådana miljöer,
 • planera för inkluderande pedagogik och med stöd i aktuella regelverk utvärdera och planera för åtgärder, och
 • beskriva konsekvenser av samhällets mål med högre utbildning, samt hur nationella och lokala regelverk påverkar genomförande av kurs och yrkesutövning som lärare.

För tillgodoräknande av annan högskolepedagogisk utbildning med motsvarande mål kontakta Annika Diehl (annika.diehl@med.lu.se).