Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utvärdering av utbildning

Intern utvärdering av utbildningar

Fakultetens utbildningar på grundnivå och avancerad nivå kommer internt att utvärderas inom en sexårsperiod. Utbildningsutvärderingarna vid fakulteten ska vara kvalitetsutvecklande, kvalitetsdrivande och fokusera på uppföljning, erfarenhetsutbyten och kollegial dialog.

Tydlig information och stöd såsom vägledning och mallar delges utbildningarna. Detta är ett kontinuerligt arbete som följs upp och revideras efter behov. 

Varje enskild utbildning ingår vart sjätte år  i en utbildningsutvärdering som inkluderar följande underlag:

  • Självvärdering
  • Personaltabell (enligt mall)
  • Dialog med företrädare från utbildningen samt studenter

Utbildningarna utvärderas enligt följande: 

2019

Pilotutvärderingar:

Fysioterapi

Master Public Health

2020

Arbetsterapi

Biomedicin

2021

Master medicinsk vetenskap

2022

Audionom

Logoped

2023

Röntgensjuksköterska

Barnmorska

Externa utbildningsutvärderingar

UKÄ granskar ett urval av utbildningar på grund och avancerad nivå under perioden 2017-2022. Under denna period utvärderas legitimationsutbildningar.

De utbildningar som ingår i UKÄs granskningar kommer inte att utvärderas internt:

  • 2020 Läkarutbildning (examenstillståndsprövning sexårig utbildning)
  • 2021 Sjuksköterskeutbildning
  • 2021 Specialistsjuksköterskeutbildning