Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Omvärldsbevakning och information om kvalitet

Nationell granskning av Lunds universitets kvalitetssäkringsarbete

Lärosätesgranskningarna i UKÄs regi fokuserar på huruvida universitetets systematiska kvalitetssäkringsarbete fungerar tillfredsställande utifrån UKÄ:s kriterier. Lunds universitet granskas med start hösten 2020. Som en första del av granskningen lämnade universitetet in en självvärdering till UKÄ den 27 november 2020. Självvärderingen är Lunds universitets redogörelse för hur universitetet arbetar med kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling av utbildning.

Läs mer och ta del av Lunds universitets självvärdering

Utvärdering av sjuksköterskeutbildningen - en tematisk utvärdering

UKÄ:s granskning av sjuksköterskeprogrammen kommer att utformas som en tematisk utvärdering med fokus på färdighet och förmåga. Rådgivande grupp är tillsatt i syfte att utforma en ny vägledning för denna granskning. För att utvärderingen ska vara till mesta möjliga nytta för lärosätena anordnar UKÄ även tre digitala workshoppar under våren för studenter, lärosätesrepresentanter och regionala/kommunala aktörer.

Läs mer om utvärderingen

Breddad rekrytering

År 2001 skrevs det in i högskolelagen att universitet och högskolor i sin verksamhet aktivt ska främja och bredda rekryteringen till högskolan. På uppdrag av regeringen utvärderar UKÄ, under 2019-2022, hur universitet och högskolor arbetar med breddad rekrytering.

Läs mer och ta del av UKÄ:s tematiska utvärdering

Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling 2019

UKÄ:s granskningar, utvärderingar och uppföljningar under 2019 har bidragit till kvalitetsutveckling och hög kvalitet på lärosäten och i utbildningar. Självvärderingen och bedömarnas rapport är kvalitetsdrivande, visar UKÄ:s rapport till regeringen.

Läs mer och ta del av UKÄ:s rapport

Ändrad process för uppföljning av lärosätenas kvalitetsarbete

Som en del i UKÄ:s kontinuerliga förbättringsarbete har UKÄ förändrat hur uppföljningar av granskningar av lärosätenas kvalitetsarbete ska genomföras.

Under våren 2020 har UKÄ genomfört en översyn av hur uppföljningen av granskningarna av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete ska genomföras. Viktiga utgångspunkter har varit ökad resurseffektivitet och nytta för de granskade lärosätena. Översynen har resulterat i ett antal förändringar jämfört med tidigare och UKÄ har därför tagit fram en uppdaterad vägledning. Den uppdaterade vägledningen kommer användas för uppföljningen av de lärosäten som fått omdömet Godkänt med förbehåll, eller Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer om ändrad process

Arkiv

2020