Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kvalitetsdialoger

Interna kvalitetsdialoger

Som en del av Medicinska fakultetens interna kvalitetsarbete genomförs årliga kvalitetsdialoger mellan fakultetsledning, studenter och programnämnder. Detta sker utifrån ett antal frågeställningar och fördjupningsområden.

Kvalitetsdialogerna syftar till att ge fakultetsledningen en överblick över de olika utbildningarna, deras förutsättningar, utmaningar och utveckling. Dialogerna ska säkerställa och möjliggöra att utbildningsprogrammens kvalitetssäkringsarbete och utveckling synliggörs och följs upp.

Universitetsledningens kvalitetsdialoger med fakulteten

Universitetsledning träffar varje år fakultetsledning vid utbildnings- och kvalitetsdialoger i syfte att följa upp kvalitetsarbetet rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer om universitetsledningens dialoger med fakulteterna

Intern kvalitetsdialog

2019

2020

2021