Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kursvärdering, kurs- och programutvärdering och kvalitetsplan

Kursvärderingar och kursbokslut är en central del i utvecklingen av kurserna. Studenter får genom kursvärderingarna delge sina synpunkter och erfarenheter om enskilda kurser och lärare och studenter kan komma med förslag om hur utbildningen kan förbättras. 

Kursvärderingarna är obligatoriska och sker efter varje avslutad kurs utifrån gemensam framtagen kursvärderingsmall. Kursvärderingarna sammanställs i ett kursbokslut som sedermera blir ett programbokslut. Kursvärdering och kursbokslut görs tillgängliga för studenterna via lärplattformen Moodle, se exempel nedan. Kursboksluten delges också studenterna muntligt.

Programnämnderna använder resultat i programboksluten när de utformar kvalitetsplaner inför kommande period. Programbokslut och kvalitetsplan hänger därför ihop och programboksluten utgör en del i denna kvalitetsplan. 

Pågående projekt kring dokumentation och spridning av information 

Under våren 2019, uppdrog rektor åt avdelningen Kvalitet och utvärdering att skapa förutsättningar för en gemensam ingång för dokumentation och spridning av information om och resultaten av universitetets, inklusive fakulteternas, kvalitetsarbete. Ur detta arbete finns en framtagen vägledning för fakulteternas webbsidor och kvalitetsarbete. 

Arbetet grundar sig i stort på ESG som beskriver att ett lärosäte ska publicera information om den egna verksamheten, inklusive utbildningarna, som är tydlig, korrekt, objektiv, uppdaterad och lättillgänglig (1.8). Åtgärder som planeras eller genomförs till följd av regelbunden granskning av utbildningarna ska kommuniceras till samtliga berörda (1.9).

I rekommenderat innehåll i Lunds universitets vägledning utgör sammanställningar av kursvärderingar samt kursutvärderingar eller motsvarande rapporter en del.

Medicinska fakulteten gör i nuläget en översyn för att försäkra sig om att samtliga punkter nedan är lätttillgängligt för berörda:

  • Resultat/sammanställning kursvärderingar
  • Kursbokslut
  • Programbokslut
  • Kvalitetsplaner 
  • Uppföljning av kvalitetsplaner

Som komplement till nuvarande system (QPS), ska fakulteten ha en sida i Canvas utan inloggning samt en sida bakom inloggning. Dessa ska upprättas med start under hösten 2020 och vara implementerade senast december 2022. 

Sammanställningar av kursvärderingar samt kursutvärderingar eller motsvarande rapporter kommer att läggas på publik sida så att presumtiva och nuvarande studenter och andra eventuella intressenter utanför organisationen får tillgång till informationen. 

I övergångsperioden länkas till befintliga sidor såsom LU-box, webb och Moodle. 

Exempel på kursvärderingar, kursbokslut och programbokslut i Moodle: 

Gemensam framtagen mall för kvalitetsplaner: