Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Inrättande och avveckling av utbildning

Innan ett nytt utbildningsprogram inrättas vid fakulteten gör universitetet en prövning för att utreda om utbildningen har de förutsättningar som krävs för att bli en del av utbildningsutbudet. Medicinska fakulteten utgår i dessa fall ifrån Lunds universitets övergripande handläggningsordningar och riktlinjer.

Fakulteten utgår ifrån bland annat hur utbildningen är anpassad till studenters och arbetsmarknadens behov, finansiering, och vilken koppling som finns till forskning inom ämnet.

Beslut om nedläggning av utbildningsprogram måste också fattas på väl genomtänkta grunder. Exempelvis måste hänsyn tas till studenterna som befinner sig i utbildningen, men också till universitetets utbud och uppdrag som helhet.

Utbildningsplaner och kursplaner

Medicinska fakulteten säkerställer uppgifter i kurs-och utbildningsplaner med stöd av LU:s fastställda tillämpningsföreskrifter gällande kursplaner samt utbildningsplaner. 

Grundutbildningsnämnden fastställer utbildningsplaner och har delegerat fastställande av kursplaner till respektive programnämnd (enligt GUN:s arbetsordning). Delegationsnivån för revidering av kurs- respektive utbildningsplaner ligger på samma delegationsnivå.