Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Integrera EBM i utbildningen

Vill du integrera evidensbaserad medicin i din undervisning?

Detta kan Bibliotek och IKT bidra med på din utbildning

Tårtdiagram över kontaktbibliotekariernas stöd till EBM i utbildningen: Illustration: Katarina Jandér.
Kontaktbibliotekariernas stöd till EBM i utbildningen: formulera frågeställning, söka strukturerat med lämpliga sökord och sökkriterier samt tillämpa relevanta granskningsmallar och evidensgradera. Illustration: Katarina Jandér.

Evidensbaserad medicin, förkortat EBM, innebär att kombinera vetenskaplig evidens med kliniskt kunnande och patientens unika situation och önskemål. Vi på Bibliotek och IKT arbetar strategiskt med att lyfta EBM på fakultetens utbildningar, och vi hoppas kunna kan bidra till att utveckla undervisningen i evidensbaserad medicin utifrån din kurs.

  • Är du intresserad av samarbete kring EBM för dina studenter?
  • Ska din student skriva examensarbete med syfte att undersöka vilken behandling som är bäst?
  • Vill du veta mer om hur vi jobbar?

Guide: Vad är EBM? En introduktion till evidensbaserad medicin

Vi har tagit fram en webbaserad guide, som riktar sig till såväl studenter som lärare och kliniskt verksamma som vill arbeta med evidensbaserad medicin.

Vad är EBM? Introduktion till Evidensbaserad medicin på lub.l.u.se

EBM i studier, forskning och arbete

EBM kan göras på flera nivåer – vilken nivå som är din utgångspunkt styr hur omfattande arbetet blir. När du ska skriva en litteraturstudie med systematisk ansats eller göra en kritisk litteraturgranskning samt när du ska skriva en systematisk översikt, till exempel en Cochrane-översikt, är exempel på när EBM är relevant.

EBM arbetet kan illustreras som en process med fem trappsteg eller nivåer som går in i varandra:

  1. Formulering av en tydlig fråga som låter sig besvaras
  2. Informationssökning
  3. Kritisk granskning och evidensgradering av de vetenskapliga resultaten
  4. Applicering av resultaten till den kliniska verksamheten
  5. Utvärdering

EBM-processens olika steg

Biöd över EBM-processens olika steg, Fråga, söka, granska, applicera och utvärdera. Illustration: Katarina Jandér
Bild över EBM-processens olika steg. Illustration: Katarina Jandér

Sökuppdrag för forskare och forskargrupper

Bibliotek och IKTs forskarstöd erbjuder handledning i att förbättra sökstrategier inför ett forskningsarbete eller en systematisk litteratursökning. Vi tar även mindre och större sökuppdrag från forskare eller forskargrupper. Vi hjälper dig att:

  • Ta fram relevanta söktermer för en forskningsfråga samt vägledning i databassökning
  • Utföra en strukturerad sökning till en litteraturöversikt (review) eller forskningskartläggning eller annat ändamål

 Information om att beställa sökuppdrag