Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Internationell, extern utvärdering av forskarutbildningen och kvalitetsstämpel

Genom att utföra en extern, internationell utvärdering av forskarutbildningen som helhet, fick medicinska fakulteten möjlighet till kvalificerad återkoppling på kvalitén av forskarutbildningen, och kartläggning över eventuella utvecklingsområden. 

Det europeiska nätverket för forskarutbildning inom medicin och hälsa, Orpheus, utför utvärderingar enligt fastställd standard i syfte att säkerhetsställa kvaliteten av forskarutbildning. Vid godkänd utvärdering erhåller utvärderade lärosäten en kvalitetsstämpel, Orpheus label. Karolinska institutet och Köpenhamns universitet är två exempel på lärosäten som tidigare genomgått utvärderingen och tilldelats ett "label". 

Utvärderingen skedde i två steg, och inleddes med en självvärdering. Nästa steg i denna externa utvärdering var ett platsbesök och granskning som utfördes av representanter från Orpheus samt en doktorandrepresentant. 

Fakulteten har under 2018/2019 fokuserat på att genomföra denna internationella, externa utvärderingen av forskarutbildningen. Självvärderingen gjorde fakulteten berättigad till Orpheus Evaluation Certificate.

Fakultetens forskarutbildning bedömdes hålla hög kvalitet och erhöll efter steg två även kvalitetsstämpeln Orpheus label.

Lunds universitets självvärdering

Orpheus återkoppling

orpheus label