Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kvalitetsdialoger - externa och interna

Interna kvalitetsdialoger

Kvalitetsdialogerna syftar till att ge forskarutbildningsnämnden (FUN) överblick av forskarutbildningens förutsättningar, utmaningar och utveckling. Dialogerna ska säkerställa och synliggöra att systematisk uppföljning och kvalitetsutveckling sker. 

Universitetsledningens kvalitetsdialoger med fakulteten

Universitetsledning träffar varje år fakultetsledning vid utbildnings- och kvalitetsdialoger i syfte att följa upp kvalitetsarbetet rörande utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Läs mer om universitetsledningens dialoger med fakulteterna

Intern kvalitetsdialog

2019

2020