Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Intern utvärdering med externa kritiska vänner

I slutet av utvärderingscykeln, 2023–2024 kommer Medicinska fakulteten att genomföra interna utvärderingar av forskarutbildningen som helhet. Utvärderingen kommer systematiskt att följa upp resultaten av den externa egeninitierade utvärderingen, bedömningsgrunderna från UKÄ och ESG samt utgå ifrån Lunds universitets policy för kvalitetssäkring. Denna utvärdering kommer att baseras på en självutvärdering samt platsbesök från en bedömargrupp som inkluderar en doktorandrepresentant.