Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Inrättande och avveckling av utbildning

Beslut om att inrätta ett nytt forskarutbildningsämne fattas av fakultetens forskarutbildningsnämnd. Fakulteten följer de LU-övergripande villkor för att en ny forskarutbildning ska inrättas:

  • Forskningsmiljön ska vara aktiv och tillräckligt omfattande i förhållande till utbildningen.
  • Det ska finnas tillräckliga handledningsresurser och potentiella handledare ska ha relevant ämneskompetens och pedagogisk kompetens.
  • Forskarutbildningens namn ska ge tydlig information om dess hemvist i förhållande både till nationell standard och till internationell praxis.

Om ett ämnes förutsättningar för att anta doktorander eller bedriva forskarutbildning förändras kan avveckling bli aktuellt.  Beslut om att avveckla ett befintligt forskarutbildningsämne fattas av forskarutbildningsnämnden. Innan beslut om avveckling fattas måste de redan antagna doktorandernas möjlighet att slutföra sin utbildning utredas.

Relaterad information

LU om Inrättande och avveckling av utbildning

Regler – utbildning (grund-, avancerad- och forskarnivå)

Inrättade utbildningar

inga pågående inrättandeprövningar i nuläget