Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Uppföljning genom enkäter och kursväderingar

Handledarenkät

Forskarutbildningsnämnden är ansvarig för att forskarutbildningen bedrivs med god kvalitet. Som handledare tar du även på dig ett ansvar för forskningsdelen i programmet och är därför avgörande för utformandet av forskarutbildningen och bidragande till våra framtida forskare. Därför är handledarnas arbetssituation och arbetsmiljö en viktig del för att bibehålla hög kvalitet i utbildningen. En handledarenkät genomfördes 2020 för att ta del av handledarnas perspektiv på utbildningen och även planera för förbättringsåtgärder. 

Doktorandenkäter

Avdelningen Kvalitet och utvärdering har på uppdrag av dåvarande Forskarutbildningskommittén tagit fram en examensenkät för forskarutbildningen. Enkäten belyser doktorandernas erfarenheter av forskarstudierna vid Lunds universitet och är förankrad hos fakulteterna och forskarutbildningsnämnden. Enkäten skickas automatiskt till doktorander i samband med att de i LADOK är registrerade som godkända på disputationsdelen av forskarutbildningen. Samtliga doktorander som disputerar vid Lunds universitet erhåller en examensenkät i samband med att de registrerats som godkända för disputationen.

Avdelningen Kvalitet och utvärdering planerar att årligen redovisa en sammanställning av inkomna svar till forskarutbildningsnämnden. Redovisningen av materialet görs i första hand för hela universitetet i form av frekvenstabeller som sammanställs i ett exceldokument eller en pdf-fil. Om svarsgrupperna är tillräckligt stora finns också möjlighet att redovisa svaren per fakultet. I samband med framtagandet av rapporten tas uppgifter om svarsfrekvens fram.

Halvtidsenkät

Medicinska fakulteten genomför också en enkät riktad till doktoranderna för att följa upp olika kvalitetsaspekter vid fakulteten. Enkäten skickas ut i samband med halvtidskontrollen. Resultaten från enkäten kommer ligga till grund för analys och diskussion kring möjliga förbättringsområden och åtgärder inom forskarutbildningen.

Kursvärderingar

Medicinska fakulteten arbetar kontinuerligt med intern granskning av våra forskarutbildningskurser i form av kursutvärderingar. Vi kommer under detta system att fortsatt arbeta med att granska kvalitén på våra kurser genom utvärderingar, samt rapporter från kursledarna, och åtgärda eventuella brister.