Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kvalitetsprocesser i utbildning på forskarnivå

På denna sida kan du ta del av fakultetens kvalitetsarbete samt europeiska, nationella och interna regelverk, policys och rekommendationer som reglerar universitet och högskolor och som är utgångspunkten för fakultetens kvalitetsprocesser på forskarutbildningsnivå.

Medicinska fakulteten arbetar systematiskt för att bibehålla och utveckla kvaliteten inom forskarutbildningen. Kvalitetsarbetet erbjuder en möjlighet till kvalificerad återkoppling på kvalitén av vår utbildning och en kartläggning över eventuella brister som bör åtgärdas. Medicinska fakultetens struktur för uppföljning av kvalitetsutvecklingen består av nedan centrala delar:

  • Interna kvalitetsdialoger
  • Enkäter
  • Kursvärderingar
  • Extern utvärdering
  • Intern utvärdering med externa kritiska vänner
  • Relevanta och ändamålsenliga styrdokument och system 

Extern utvärdering

Orpheus 

Orpheus är ett europeiskt nätverk som har åtagit sig att utveckla och sprida bästa praxis samt främja harmonisering inom forskarutbildning inom biomedicin och hälsovetenskap. Nätverket genomför utvärderingar för att säkerställa kvaliteten inom forskarutbildningar. Hittills har 10 europeiska medicinska fakulteter blivit ackrediterade, bland annat Köpenhamns universitet och Karolinska institutet. Den 14 februari kom beskedet att även forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten Lunds universitet blir ackrediterad.

Ackrediteringen har skett i två steg. Under våren 2019 skrev fakulteten en självutvärdering med svar på frågor om bland annat forskningsmiljö, infrastruktur, handledning, kursinnehåll, examination, stöd och resurser. Självvärderingen godkändes av Orpheus under hösten 2019. Steg två var ett platsbesök i januari 2020 då fyra granskare från Orpheus träffade representanter från ledningen, samt representanter för forskarutbildningen.

Läs mer om Orpheus utvärdering

Utbildningsutvärderingar i UKÄ´s regi

UKÄ planerade att genomföra en utbildningsutvärdering på forskarnivå inom medicin och hälsa med start i årskiftet 2020/2021. Syftet med utvärderingen skulle vara att kontrollera utbildningens resultat, doktorandernas möjligheter att nå examensmålen och hur detta säkerhetsställs från lärosätet innan examen, samt övergripande att bidra till vår kvalitetsutveckling. UKÄ beslutade i september 2020 att denna utvärdering ställs in under innevarande kvalitetssäkringssystem 2017-2022. 

Intern utvärdering

I slutet av cykeln, 2023–2024 kommer det göras en intern utvärdering med extern återkoppling av forskarutbildningen som helhet och som kommer att inkludera de ämnen som inte redan är granskade av UKÄ. 

Läs mer om Medicinska fakultetens utvärdering

Uppföljning genom enkäter och kursvärderingar

Enkäter

Som en del av Medicinska fakultetens uppföljning av kvalitetsaspekter inom forskarutbildningen används enkäter som riktar sig dels till handledare dels till doktorander. Projektgruppen har arbetat fram en handledarenkät som koncentrerar sig på den arbetsmiljö som dessa befinner sig i. Doktorandenkäten följer upp hur forskarutbildningen uppfattas av doktoranderna vid halvtidskontrollen. 

Avdelningen Kvalitet och utvärdering har på uppdrag av dåvarande Forskarutbildningskommittén tagit fram en examensenkät för forskarutbildningen som även denna kommer att användas för att systematiskt följa upp och utveckla fakultetens forskarutbildning. 

Kursvärdering

Fakulteten arbetar kontinuerligt med intern granskning av våra forskarutbildningskurser i form av kursutvärderingar. Resultaten möjliggör en kontinuerlig kvalitetsutveckling av forskarutbildningen.

Läs mer om uppföljning genom enkäter och kursvärderingar

Interna kvalitetsdialoger

Som en del av Medicinska fakultetens interna kvalitetsarbete genomförs årliga kvalitetsdialoger mellan forskarutbildningskansli, doktorander och FU-prefekter. Kvalitetsdialogerna berör utbildning på forskarnivå.

Läs mer om Medicinska fakultetens kvalitetsdialoger

Fakultetsspecifika styrdokument

I syfte att tydliggöra organisationen och processer inom forskarutbildningen sker det en kontinuerlig utveckling av interna styrdokument. Revidering av arbetsordning för att konkretisera de olika rollerna i organisationen, deras uppdrag, skyldigheter och rättigheter, är ett genomfört utvecklingsprojekt. Utöver detta pågår ett arbete som ska fastställa fakultetsspecifika föreskrifter för utbildning på forskarnivå, där alla regler, processer och rutiner nedtecknas. 

Uppföljning för att utvärdera kvalitén av styrdokumenten görs bland annat genom de enkäter till doktorander och handledare samt i samband med fakultetens kvalitetsdialoger (internt).

Systemutveckling

Som en del av Medicinska fakultetens kvalitetssäkring sker en översyn av digitala system med utgångspunkt att identifiera möjligheter till förbättring av befintliga system eller en övergång till nya system. Vi har idag digitala system för att hantera bl.a. våra individuella studieplaner, projektplaner, portfoliokurs, och antagning till kurser. Det finns stor förbättringspotential i dessa system både vad gäller innehåll och pedagogiska vinster.  

Med förbättrade system kommer bl.a. kvalitén på de individuella studieplanerna att förbättras, vilket är ett nyckeldokument inom forskarutbildningen. I början av 2020 implementeras ett nytt system för individuella studieplaner.

En uppföljning med bl.a. genomlysning av antal upprättade och reviderade studieplaner planeras i slutet av systemperioden. Uppföljning av systemutvecklingen sker  i enkäterna till doktorander och handledare samt vid de interna kvalitetsdialogerna.