Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utlysning forskningsinfrastruktur

Utlysning av medel för infrastruktursatsningar inom Medicinska, Naturvetenskapliga fakulteterna och LTH samt föreskrifter för hantering av ansökningar. Samt information om Lunds universitets centrala utlysning.

Snabblänkar

Bakgrund

Sedan ett antal år har de nationella förutsättningarna för finansiering av forskningsinfrastruktur inneburit att en stor del av dessa måste finansieras av enskilda lärosäten och därmed ofta inom ramen för fakulteternas budget. Forskare vid Medicinska och Naturvetenskapliga fakulteterna samt LTH (NMT) erbjuds årligen möjlighet att söka infrastrukturmedel från fakulteterna. I likhet med tidigare år kommer hantering av ansökningarna och fördelningen av infrastrukturmedel att samordnas mellan NMT-fakulteterna under 2021.

Enhetligt ansökningsformulär på webben

Som ett led i arbetet med ökad samordning och tydlighet kring principer för utdelning av medel används därför ett gemensamt ansökningsformulär för infrastrukturutlysningarna från N, M och LTH. Syftet med detta är att underlätta arbetet både för de sökande forskarna och bedömarna. Ansökningarnas bedömningskriterier är till största delen identiska mellan NMT-fakulteterna, men det finns viktiga skillnader. Vänligen läs respektive fakultets utlysningstext för mer information.

Tidsplan

I år har N, M och LTH samt Lunds universitets forskningsinfrastruktursutlysning deadline den 31 mars, kl 09:00. Utlysningstext för respektive fakultet, gemensam ansökningsblankett och länk till webbformulär hittar du längst ner på denna sida.

För den aktuella ansökningsomgången har 11 Mkr avsatts från Medicinska fakulteten, 10 Mkr från LTH och 12 Mkr från Naturvetenskapliga fakulteten för infrastruktursatsningar.

Ansökningsförfarande

  • Läs igenom utlysningstexten
  • Fyll i ansökningsblanketten (ansökan ska vara skriven på engelska).
  • Fyll i webbformuläret och ladda upp din ansökningsblankett i webbformuläret
  • Skicka även ansökningsblanketten till berörd fakulteter kontaktperson.

Länkar till blanketter, utlysningstexter och webbformulär


Del- och slutrapportering av beviljade medel

Blanketterna nedan gäller endast för slut- och delrapportering av beviljade medel med huvudsökande vid Medicinska fakulteten.


Lunds universitets centrala utlysning

Det går även att söka medel även från Lunds universitet centralt. Använd samma ansökningsblanketten nedan. Notera att Lunds universitet centralt efterfrågar ytterligare bilagor och har specifika instruktioner för ansökan som återfinns i deras utlysningstext nedan:

Obs! Lunds universitets ansökningsblankett innehåller två extra punkter (14 och 15). Dessa behöver inte fyllas i om man endast söker medel från NMT-fakulteterna. Punkterna finns därför inte med på NMT:s ansökningsblankett. Vänligen notera även att LU centralt vill ha fler bilagor än NMT.

Kontakt

Kajsa M Paulsson, infrastrukturkoordinator

kajsa_m.paulsson@med.lu.se

046-222 4167