Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskningsetik

Inom Medicinska fakulteten bedrivs forskning inom vitt skilda områden; grundforskning, klinisk forskning och forskning inom det hälsovetenskapliga området. Fakultetens forskare och forskarstuderande ställs ständigt inför frågeställningar och situationer som kräver etiska överväganden, såväl i förhållande till försökspersoner och allmänhet som avseende samarbete med andra forskare.

Ansvar

Alla forskare har ett personligt ansvar för att forskningen bedrivs i enlighet med god forskningssed och vedertagna forskningsetiska principer. Prefekt/ motsvarande ansvarar för att forskargruppschef/chef för utbildningsgrupp och huvudhandledare för forskarstuderande kontinuerligt informeras om och engageras i diskussioner om aktuella beslut och riktlinjer avseende forskningsetiska frågor. Vidare åligger det chef för forskar-/utbildningsgrupp att tillse att all personal med forsknings- och forskningsrelaterade arbetsuppgifter får sådan information och att kontinuerligt följa upp att beslut och riktlinjer tillämpas.

Prefekt/motsvarande ansvarar för att genom aktiva åtgärder förebygga att forskningsetiska utmaningar i verksamheten utvecklas till situationer som kan leda till forskningsfusk och oredlighet. I det fall en sådan situation trots allt uppkommer har prefekt/ motsvarande ansvar för att informera dekanus om det aktuella ärendet. Dekanus fattar beslut om handläggning och åtgärder.
Det finns en lång rad dokument med rekommendationer och riktlinjer; övergripande såväl som för specifika forskningsområden. Mer information finns på den universitetsgemensamma sidan för forskningsetik: