Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Bibliometri

Vad är bibliometri?

Bibliometri innebär kvantitativ analys av vetenskapliga publikationer.Det kan exempelvis innebära att mäta produktivitet i form av antal publikationer, mäta publikationers genomslag (impact) i form av citeringar eller att ta fram och se samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Bibliotek & IKTs forskarstöd kan hjälpa till att ta fram:

  • Publiceringsstatistik och citeringsdata för Medicinska fakulteten, på institutions- och forskargruppsnivå
  • Kollaborationer med andra lärosäten på forskargrupps- och individnivå
  • Vetenskapligt genomslag i form av medelcitering (citations per publication, CPP)
  • Analys av forskare på individnivå utifrån H-index, totala antalet citeringar och mest citerade publikationer
  • Publikationsmönster, till exempel artikelproduktion per år, artiklar per tidskrift och artiklar per IF-range
  • Analys av tidskrifter utifrån impact factor (IF) eller andra mått
  • Uvärdering av publikationer och forskningsalster med altmetri

Kontakta oss för att diskutera bibliometriska analyser och vad vi kan hjälpa till med!