Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Utlysning av forskningsmedel

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, en av Sparbanken Skånes ägarstiftelse, donerade under 2016 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet under en sexårsperiod. I samband med denna satsning utlyser Medicinska fakulteten forskningsmedel till framstående forskning inom strokeområdet.

Målgrupp

Forskningsanslagen är i första hand avsedda för disputerade, självständiga forskare med en vetenskaplig meritering som motsvarar docentkompetens. Granskningskommittén välkomnar också bra projekt från unga, lovande forskare som önskar etablera självständig verksamhet.

Behörighet

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta vill med anslagen främja forskning inom området Stroke. En behörig sökande ska:

  • ha avlagt doktorsexamen företrädesvis inom området Stroke,
  • forskningen ska rymmas inom området Stroke och ha en tydlig koppling till preventionsinsatser, vård och eller rehabilitering av patienter,
  • vara anställd vid eller ha sin huvudsakliga forskningsverksamhet förlagd till Lunds universitet.

Kostnader, bidragsbelopp och bidragsperiod

Under 2021 kommer totalt ca 2 miljoner kronor att delas ut till ett mindre antal forskningsprojekt. Anslagen kan användas till projektrelaterade kostnader som t.ex. lön och drift. Dispositionstiden för anslaget är totalt två år.

Ansökan

Ansökan skickas elektroniskt till: ella.berg@med.lu.se Hela ansökan skall skickas i ett samlat PDF-dokument. Texten ska vara skriven i Times New Roman, 12 pt. Deadline för ansökan är 2021-03-15.

Ansökan ska innehålla följande:

  1. CV, innehållande personens namn, personnummer, forskningsmeriter, tjänster (nuvarande och relevanta tidigare), priser och ev. postdoc-vistelse. Datum för doktorsexamen anges tydligt (max 2, A4).
  2. Publikationslista. En lista arbeten publicerade i granskade tidskrifter under de senaste 15 åren med de fem mest betydelsefulla publikationerna markerade.
  3. Fullständigt forskningsprogram, skrivet på engelska, med rubrikerna: Background, Aims, Working plan, Significance with Clinical Implementation, Structure of research group (max 5 A4),
  4. Budget (max 1 A4)
  5. Signerad Affirmation statement, se bilaga appendix E:

Bedömning

Forskningsmedel beviljas inom ett brett spektrum av området Stroke – från cellbiologisk forskning till rehabilitering, men medel ska företrädesvis tilldelas klinisk/translationell och patientnära forskning.

Ansökningarna granskas av en kommitté bestående av tre sakkunniga och en ordförande samt en styrelseledamot från stiftelsen som har yttranderätt.

Beslut

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta fattar ett beslut baserat på kommitténs rekommendation om vem som ska tilldelas forskningsmedel. Beslut meddelas skriftligen i juni. Utdelning sker under hösten 2021.

Redovisning

Redovisning, i form av populärvetenskaplig samt ekonomisk rapport, ska skickas till stiftelsen senast två år efter att forskningsmedel utbetalats. Därutöver förväntas de som har beviljats medel presentera sin forskning vid det årliga Färs & Frosta seminariet ”Strokedagen i Lund” som sker i samband med Världsstrokedagen. Forskningsmedel som inte redovisas eller använts inom två år efter beviljande ska återbetalas. Om anställningen eller anknytningen till Lunds universitet avslutas innan bidragsperiodens slut ska det resterande tilldelade anslaget återbetalas.

Upplysningar om ansökan lämnas av Jan Nilsson via e-mail: jan.nilsson@med.lu.se 

Upplysningar om ansökningsförfarandet lämnas av Ella Berg, 046-222 30 18 eller via e-mail ella.berg@med.lu.se

Frågor om innehållet: Ella Berg