Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

FAQ – Frequently Asked Questions

Som stipendiat är man INTE anställd

Ett stipendium är INTE en anställning. Stipendiet är till för stipendiatens egen förkovran. En stipendiat har därför inte rätt till några sociala förmåner (sjukersättning, föräldraledighet, pension eller semester).

Har vi arbetsmiljöansvar för en stipendiat?

Lunds universitet har ett arbetsmiljöansvar för alla som vistas stadigvarande i våra lokaler, även stipendiater. Stipendiater ska behandlas så likvärdigt som möjligt jämfört med andra studenter/forskare i motsvarande situation men med annan finansiering. T ex så ska postdokstipendiat ges tillgång till universitetets företagshälsovård. Läs mer i föreskrifterna, punkt 5.4.

Postdokstipendium – endast i undantagsfall

Förkovran inom forskning efter avlagd doktorsexamen ska i första hand finansieras genom en tidsbegränsad anställning som postdoktor. Stipendier ska undvikas så långt som möjligt och endast inrättas i undantagsfall och då främst som tilläggsstipendier till externa postdokstipendier för att öka nivån på stipendiet. Läs mer i föreskrifterna om detta.

Hur länge får man ha ett stipendium?

Ett postdoktoralt stipendium kan inrättas i maximalt 24 månader. Fakulteten beviljar dock enbart 6 månader i taget. Eftersom postdokstipendium beviljas för 6 månader i taget måste ansökan om förlängning lämnas in i god tid innan stipendieperiod löper ut. I undantagsfall tilldelas 12 månader i taget – om det krävs för att stipendiaten ska få uppehållstillstånd.

Längden på ett utbildningsstipendium varierar beroende på kursens faktiska längd. Stipendium kan inte sökas för tid som sträcker sig längre än kursen. När fakulteten fattar beslut om tilldelning av stipendium så görs detta för max 6 månader i taget. Totalt sett så får stipendiet pågå i max 24 månader.

Doktorsexamen krävs för postdokstipendiater, max 3 år gammalt

För att tilldela ett postdokstipendium krävs att stipendiaten avlagt PhD (doktorsexamen) innan stipendieperioden påbörjas – detta ska kunna tillstyrkas med intyg. I vissa länder dröjer det lång tid mellan inlämnad avhandling och disputation. För att ett postdokstipendium ska kunna tilldelas måste allt vara klart – kontrollera därför noga vid internationella tilltänkta stipendiater.

Behörig är den som avlagt doktorsexamen, eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, och som avlagt examen högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Se föreskrifterna för närmare info.

Får jag anställa stipendiaten efteråt?

När vi anställer medarbetare som ansökt utlyst tjänst (och vi utlyser alla tjänster) så utgår vi ifrån förtjänst och skicklighet. Det innebär att den bäst lämpade kandidaten ska anställas, och detta gäller även om kandidaten haft stipendium vid Lunds universitet.

Stipendiaten (och arbetsgivaren) behöver dock förstå riskerna med att ingå en anställning. Detta kan nämligen leda till en ökad risk för att Skatteverket i efterhand betraktar stipendiet som finansiering av arbete utfört för Lunds universitets räkning vilket kan leda till beskattning för både stipendiaten personligen och handledaren/chefen.

 Får jag tilldela stipendium till någon som har varit anställd?

Gällande postdokstipendier är svaret nej, personen får inte ha varit anställd inom 2 år innan stipendieperioden. Undantag om personen varit timavlönad enstaka tillfällen inom helt annat område, t ex vid arbete som tentavakt.

Gällande utbildningsstipendium så kan bedömningen vara lite mildare. Skatteverket kan godkänna även om visst arbete genomförts för LU, exempelvis om stipendiaten har jobbat timmar i projektet tidigare. Rådgör med din stipendiehandläggare! 

 Finansiering - aldrig med statliga medel

Stipendier får inte finanserias med statliga medel.

Hur ofta sker utbetalning av stipendiebelopp?

Utbetalning av postdokstipendium sker kvartalsvis i förskott. Utbildningsstipendier betalas ut månadsvis.

Medel som är godkända för att använda till stipendier

Medlen måste vara godkända av bidragsgivare för att kunna användas till stipendier.

Stöd i frågor gällande uppehållstillstånd, visum, bostäder etc för postdok.

Fakultetens personalkonsult vid Medicinska fakultetens kansli kan vara ett stöd i följande frågor vid hantering av postdoktorsstipendiater: Uppehållstillstånd och inresevisum, bostäder, erhållande av svenskt ID och personnummer, bankkonto, information om försäkringar. Observera att tilldelningsblankett samt PhD diplom måste finnas innan assistans kan ges, se separat rutin.

Kan man göra uppehåll vid exempelvis föräldraledighet?

Nej, det är en av anledningarna till att stipendiet endast kan tilldelas för 6 månader i taget. I undantagsfall kan vi avbryta och återkalla stipendiet men i så fall får man inrätta, utlysa och tilldela ett nytt stipendium.

Om Man är antagen till sommarkursen men ej fått Medfaks sommarstipendium?

Om man ej sökt fakultetens sommarstipendium men vill ha stipendium över sommaren skapar man ett vanligt GU-stipendium, inklusive utlysning. Det är viktigt att informera om att det då inte genereras några högskolepoäng om man inte separat ansöker om fakultetens sommarkurs.

Om man sökt fakultetens sommarstipendium men inte blivit beviljad skapas ett vanligt GU-stipendium, men utan utlysning. Det är viktigt att informera om att det då inte genereras några högskolepoäng om man inte separat ansöker om fakultetens sommarkurs.

Vad är ett sommarstipendium?

Sommarstipendium är ett fakultetsövergripande stipendium. Stipendiet tilldelas en student som under 2 månader på sommaren mellan juni-augusti är antagen till fakultetens sommarkurs och därmed erhåller 15 högskolepoäng. Kontaktperson för dessa är Dennis R Persson vid Utbildningsavdelningen, Medicinska fakulteten kansli (se kontaktpersoner).

Kan en person som disputerat vid svenskt universitet få stipendium?

Ja, så länge personen inte varit anställd vid Lunds universitet de senaste 2 åren.

Kan man förlänga stipendium till stipendiat vars uppehållstillstånd tar slut?

Nej, endast till den sista dagen på det giltiga uppehållstillståndet. När förnyat uppehållstillstånd kommer kan man förlänga med resterande period. Max 6 månader i taget gäller fortfarande.

Betalas stipendiatens resor?

Om stipendiatens utbildning innehåller moment som kräver t ex en studieresa eller resa till konferens så står institutionen för kostnaden. Se punkt 5.5 i föreskrifterna.

Vad gäller resor till Sverige för att bosätta sig/studera, så betalas dessa inte. Däremot kan man vid fastställande av stipendiebelopp för postdokstipendier ta hänsyn till eventuella kostnader för resa till stipendieorten och hem från stipendieorten. Se mer i föreskrifterna, punkt 2.2.

Socialförsäkringar - gäller dessa?

Vid frågor om socialförsäkringar så beslutas dessa av respektive myndighet. Kontakta myndighet för bedömning.

Kan man återkalla ett inrättat - men ännu inte tilldelat - stipendium?

Ja. Dekanen tar beslut om avbrytande av redan inrättat stipendium. Skriv då en motivering som signeras av prefekt/motsvarande och stipendiehandläggare. Skicka till fakultetskansliet som sedan arkiverar efter beslut är taget.

Kan vi återkalla ett inrättat och tilldelat stipendium?

Ja, i undantagsfall. Om en stipendiat inte kan fullfölja sin utbildning/meritering enligt studieplan, t ex pga. misskötsel, sjukdom eller annat skäl så kan beviljade men inte utbetalda stipendiemedel dras tillbaka. Gruppchef tar fram motivering, prefekten tillstyrker, sedan till dekanen för beslut. Diarieföring och arkivering sker på Medicinska fakultetens kansli av handläggare.

Kan ett stipendiebelopp höjas efter inrättande?

Detta kan göras i undantagsfall. Motivering ska i så fall tas fram av handledare, det ska skrivas under av prefekt. Därefter går det till dekan för beslut, som en justering av ansökan om inrättande.

Kan stipendiebeloppet höjas efter inrättande och tilldelning?

Nej.

Tilltänkt postdokstipendiat som ännu inte fått sitt examensbevis – vad göra?

Lämpligtvis ber vi tilltänkt postdokstipendiat ännu inte fått sitt PhD-examensbevis att få se officiellt utdrag på att man klarat sina kurser, ett officiellt intyg från universitetet på att man klarat disputationen, samt datum när man kan förvänta sig det officiella beslutet behöver ges av universitetet i fråga.

Mottagande av externa postdokstipendiater

Prefekt beslutar om att ta emot en extern postdokstipendiat. Se vidare information i föreskrifterna om vad som behöver tas hänsyn till innan beslut, under punkt 4. Ingen yttre tidsgräns finns, men lämpligen hanteras dessa postdoks som interna postdoks.

Interna tilläggsstipendier kan betalas ut till externa postdokstipendiater

Externa postdokstipendiater kan under vissa förutsättningar få interna tilläggsstipendium. Detta gäller om nivån på det externa postdokstipendiet inte når upp till rekommenderat stipendiebelopp. Handläggningen fungerar som för ett vanligt postdokstipendium, men utan utlysning. Det rekommenderade stipendiebeloppet vid Medfak är ett spann mellan 23 000-29 000 kr/månad.

Interna tilläggstipendier - inte mer än 49 % av det totala beloppet

När vi inrättar interna tilläggsstipendier så får de inte utgöra mer än 49 % av det totala beloppet (totalt belopp = externt stipendium + internt tilläggsstipendium).

Var regleras tilläggsstipendier för forskarstuderande?

Stipendier för forskarstuderande regleras inte här, utan i Antagningsordningen. På Medfak hanteras frågorna på avdelningen för Forsknings- och ledningsstöd, Medicinska fakultetens kansli.

Var regleras stipendier för utbytesprogram?

Stipendier för utbytesprogram regleras inte här, utan av respektive utgivare.