Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Ta emot internationella forskare, lärare, doktorander och studenter

Internationella doktorander

Doktorander som läser hela forskarutbildningen vid Medicinska fakulteten

Doktorander inom gemensam eller dubbel examen

 • Doktoranden tar del av en gemensam utbildning som anordnas och genomförs av två eller flera lärosäten som resulterar i en gemensam (joint) eller dubbel (double) examen avsamma slag som de för övrigt har rätt att utfärda var för sig
 • Ramverket för samarbetet mellan universteten formaliseras i ett avtal. Ett separat avtal skapas för varje deltagande doktorand där handledarna (en huvudhandledare vid varje lärosäte), tidsplan, finansiering, programspecifika krav på kursinnehåll framgår tydligt.
 • Doktoranden är antagen vid alla deltagande universiteten och läser en del av forskarutbildningen vid ett annat lärosäte, oftast 1 år vid Lunds universitet alternativt hos partneruniversitetet
 • För checklistor, handläggningsprocesser och definationer av gemensam och dubbel examen, se Gemensam och dubbel examina för doktorander

Doktorander på kort utbyte eller praktik vid Medicinska fakulteten

 • Doktoranden är ej antagen vid Lunds universitet och är inskriven som doktorand vid ett uländskt lärosäte.
 • Den inresande får själv ordna med bostad.
 • Om visum behövs, bör den inresande söka hos Migrationsverket som Doctoral Exchange Student. Vid frågor rörande ett inbjudningsbrev från Lunds universitet som kan behövas i samband med den inresandes ansökan till Migrationsverket, kontakta Internationella avdelningen vid Medicinska fakulteten.
 • Besökande vid Lunds universitet försäkras automatiskt av Kammarkollegiet. För mer information om villkor och hur gästen kan göra en skadeanmälan (samt länkar till informationen på engelska), se Kammarkollegiets Försäkring för Utländska Besökare.

Internationella lärare

Internationellt tekniskt/administrativt personal

Precis som LU-anställda kan ta initiativ till att ordna ett personalutbyte, kan anställda vid ett universitet utomlands (främst inom EU/EES) komma att kontakta någon vid LU i samma ärende.

 • Det måste inte komma från någon anställd vid något av de universitet med vilket LU har avtal, vid personalutbyte (ej lärarutbtye) finns inga krav på bilaterala avtal.
 • Det är upp till avdelningen och den enskilda medarbetaren att bestämma om man vill ta emot. Dessa utbyten koordineras inte på central förvaltningsnivå
 • Vid utbyten inom EU/EES, godkänner den mottagande avdelningen och medarbetaren den inresandes ”Staff mobility for training” agreement, samt skriver under ”Certificate of Attendance” som visar att utbytet genomförts. Dessa dokument har den inresande med sig.
 • Den inresande får själv ordna med bostad
 • Ingen ekonomisk ersättning ges till den mottagande avdelningen eller den inresande. Den inresande kan få eventuell resebidrag från Erasmusprogrammet via sitt hemuniversitet