Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Resebidrag och stimulansmedel

Utlysning av internationella stimulansmedel

Medicinska fakulteten utlyser internationella stimulansmedel för:

  • Lärarmobilitet till lärosäten utanför Europa (för lärarmobilitet inom Europa bör istället Erasmus+ lärarmobilitet användas). Vistelsen måste omfatta minst 5 dagar (exkl. resdagar), och bestå av minst 8 timmars undervisning per vecka.

Ansökningar som innefattar undervisning och som är väl förankrade inom utbildningsprogrammen prioriteras.

Ansökningar som innebär resor för fler än två personer kommer bara att finansieras i undantagsfall.

Ansökningsdeadline är den 15 augusti. Ansökningsblankett för internationella stimulans scannas och skickas till Elisabeth.Axell@med.lu.se. 


Ansök om Teaching Sabbatical via STINT

STINTs program Teaching Sabbatical syftar till att utveckla såväl individer som institutioner. Genom att ge forskare och lärare som brinner för undervisningsfrågor internationella erfarenheter med utgångspunkt i lärarrollen, snarare än i forskarrollen, vill STINT bidra till att högre utbildning förnyas och nya nätverk skapas. Stor vikt läggs på mervärdet av utlandsvistelsen, varför STINT uppmuntrar kandidater att söka nya internationella erfarenheter.

Deltagarna vistas vid det utländska lärosätet under hela höstterminen (augusti – december 2019). Utgångspunkten är att de ska undervisa, till exempel genom att ge en kurs själv eller tillsammans med en kollega på värdlärosätet ("co-teaching"). STINT samarbetar med utvalda lärosäten baserade i USA, Singapore, Hong Kong och Japan. STINTs partnerlärosäten i programmet representerar en mångfald av lärosäten som bedriver utbildning av hög kvalitet i respektive del av världen.

Mer information: STINT Teaching Sabbatical 

Ansökan, bedömningsgrunder och intern nomineringsprocess vid LU
Universitetet kan nominera upp till tre kandidater till STINT Teaching Sabbatical. Den sökande ska vara disputerad, anställd och väl förankrad i verksamheten vid Lunds universitet. Fakulteterna och USV kommer att ges möjlighet att nominera två kandidater var.

Grundutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten kommer att nominera dessa 2 kandidater.

Inkomna nomineringar från fakulteterna bereds av en bedömargrupp utsedd av utbildningsnämnden vid Lunds universitet. Följande bedömningsgrunder kommer att användas under nomineringsprocessen:

Inkomna nomineringar bereds av en beredningsgrupp som utses av utbildningsnämnden. Beslut om vilka kandidater universitetet ska nominera till programmet kommer att fattas av utbildningsnämnden vid sammanträde den 12 september 2018.

Skicka följande till Anna Beran, anna.beran@med.lu.se, senast 10 augusti 2018:


Resebidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse i syfte att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-kontaktresor-utanfor-europa

Travel grants  from the Knut and Alice Wallenberg Foundation aiming to reinforce Lund University’s cooperation with universities outside Europe

http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-kontaktresor-utanfor-europa 


Erasmus lärarmobilitet

Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/erasmus-for-mobilitet-inom-europa
Löpande ansökan


Erasmus personalfortbildning

Alla anställda vid Lunds universitet kan få finansiering för jobbskuggning, till exempel delta i det löpande arbetet vid ett partneruniversitet, företag eller organisation. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/erasmus-for-mobilitet-inom-europa
Deadline varje år är i slutet av september och i slutet av februari.


Resebidrag

Lärare, forskare och administratörer vid Lunds universitet, som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag. Mer information hittar du på: http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten/finansiera-larar-forskar-och-personalmobilitet/resebidrag-for-utveckling-av-det-europeiska-utbildningssamarbetet-inom-erasmus
Deadline varje år är i slutet av september och i slutet av februari.

Läs mer om olika internationella finansieringsmöjligheter:  http://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/internationella-mojligheter-och-samarbeten