Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Finansiera internationellt samarbete och mobilitet

Utlysning av internationella stimulansmedel - sista ansökningsdag 13 december!

Som ett led i att stärka internationaliseringen inom grundutbildningen vid Medicinska fakulteten, utlyses internationella stimulansmedel för lärarmobilitet, i enlighet med följande:

  • Vistelsen måste omfatta minst 2 dagar och maximalt 4 veckors utlandsvistelse, och bestå av minst 8 undervisningstimmar per vecka (eller tillfälle, om vistelsen är kortare än 1 vecka). 
  • Behöriga för att ansöka är personer som undervisar inom grundutbildningen vid Medicinska fakulteten. 
  • Lärarmobiliteten ska genomföras under 2022. 

Ansökan

  • Man kan ansöka om medel både för att täcka resa och uppehälle och för att täcka de timmar som motsvarar den undervisning som planeras att genomföras utomlands. Tid ska läggas in i tjänsteplaneringen på samma sätt som övriga åtagande. Tiden ska beräknas enligt samma princip med faktorer. I enlighet med detta beräknas tiden i timmar för föreläsningar med faktor 3, färdighet med faktor 3, laborationer/ studiegrupper/basgrupper med faktor 2-3, timmar för möten med rak tid, timmar för lärarkonferenser på plats med rak tid.
  • En specifik plan för den undervisning som planeras att genomföras utomlands ska bifogas ansökan.

Urvalet baseras på följande kriterier:

  • Strategisk vikt: Koppling till handlingsplan för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten.
  • Genomförbarhet: Bedömning av den sökandes kompetens i förhållande till ansökans avsikt.
  •  Hållbarhet: Långsiktigheten är av särskild vikt.
  • Överförbarhet: Relevans för andra läraktiviteter.

Kriterierna bedöms utifrån en skala på 0-3 poäng.

Den fakultetsgemensamma internationella kommitté beslutar om vilka som tilldelas medel.

Sista ansökningsdag och ansökningsblankett

Medicinska fakulteten utlyser internationella stimulansmedel 2 - 3 gånger per år. Informationen publiceras här under den aktuella utlysningsperioden.


STINT Teaching Sabbatical

Nästa möjlighet att ansöka till STINT sabbatical blir tidig sommar 2022.

Lunds universitet har möjlighet att nominera upp till tre kandidater för deltagande i STINT Teaching Sabbatical. Utlysning och nominering för anställda vid Medicinska fakulteten koordineras av internationella avdelningen vid fakulteten.


Lunds universitet

Universitetsgemensamma utlysningar av medel för internationalisering hittar du på Lunds universitet medarbetarwebb.


Erasmus

Erasmus lärarmobilitet

Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. Löpande ansökan. 

Erasmus personalfortbildning

Alla anställda vid Lunds universitet kan få finansiering för jobbskuggning, till exempel delta i det löpande arbetet vid ett partneruniversitet, företag eller organisation. Deadline 1 december för kommande vårtermin och 1 juni för kommande hösttermin. 

Resebidrag inom Europa

Lärare, forskare och administratörer vid Lunds universitet, som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag.

Erasmus Staff Weeks and Job Shadowing

IMOTION (Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe) är ett projekt finansierat inom EUs satsning på livslångt lärande. På sidan hittar man en omfattande databas med information om personalfortbildningar som erbjuds i andra Erasmus+ länder samt möjligheter till jobbskuggning.


Övriga finansieringsmöjligheter

Utbytestjänstgöring för statsanställda

Ett omfattande program med både korta och längre utbyten inom Norden, EU, internationella organisationer.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Resebidragen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse syftar till att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa.

Kontakt

Internationella avdelningen vid Medicinska fakulteten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet informerar om aktuella händelser och utlysningar inom och utanför Lunds universitet. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka under terminstid.

Externa Relationsers nyhetsbrev