Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Finansiera internationellt samarbete och mobilitet

Medicinska fakulteten

Internationella stimulansmedel 

Medicinska fakulteten utlyser ca två gånger per termin internationella stimulansmedel för projekt som syftar till att uppnå de mål som står med i handlingsplanen för internationalisering av utbildning på grund- och avancerad nivå vid Medicinska fakulteten 2019-2024. I handlingsplanen ingår följande delmål: 

  • Antalet studenter som tillbringar en del av sin utbildning utomlands ska öka 
  • Fördjupad internationalisering på hemmaplan 
  • Ökad delaktighet i det internationella arbetet bland fakultetens undervisande personal 
  • Ökad lärarmobilitet 
  • Fördjupad samverkan med utländska lärosäten 
  • Kopplingen mellan internationaliseringsarbetet och FN:s globala mål ska vara tydligt 

Det som kan vara särskilt intressant att söka medel för nu är för projekt kring fördjupad internationalisering på hemmaplan, t.ex. olika former av virtuellt utbildningssamarbete. Exempel är internationellt undervisningssamarbete och utveckling av utbildningsprojekt eller kortare kursmoduler tillsammans med utländska lärosäten. Befintliga partneruniversitet eller universitet inom U21 HSG nätverket eller EUGLOH nätverket är särskilt prioriterade att vidareutveckla samarbetet med. Man kan även söka medel för utvecklingskostnader i den mån det är aktuellt 

OBS! I den här utlysningen går det inte att ansöka om medel för lärarmobilitet eller kontaktresor till enskilda partneruniversitet. En sådan utlysning görs när vi vet att det är möjligt att göra tjänsteresor utomlands igen. 

Den kompletta handlingsplanen hittar ni här:

Medicinska fakulteten utlyser internationella stimulansmedel 2 - 3 gånger per år. Informationen publiceras här under den aktuella utlysningsperioden.


STINT Teaching Sabbatical

Nästa möjlighet att ansöka till STINT sabbatical blir hösten 2021.

Lunds universitet har möjlighet att nominera upp till tre kandidater för deltagande i STINT Teaching Sabbatical. Utlysning och nominering för anställda vid Medicinska fakulteten koordineras av internationella avdelningen vid fakulteten.


Lunds universitet

Universitetsgemensamma utlysningar av medel för internationalisering hittar du på Lunds universitet medarbetarwebb.


Erasmus

Erasmus lärarmobilitet

Lärare kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa. Löpande ansökan. 

Erasmus personalfortbildning

Alla anställda vid Lunds universitet kan få finansiering för jobbskuggning, till exempel delta i det löpande arbetet vid ett partneruniversitet, företag eller organisation. Deadline 1 december för kommande vårtermin och 1 juni för kommande hösttermin. 

Resebidrag inom Europa

Lärare, forskare och administratörer vid Lunds universitet, som arbetar med att främja samarbete mellan europeiska universitet inom Erasmus+ kan söka resebidrag.

Erasmus Staff Weeks and Job Shadowing

IMOTION (Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe) är ett projekt finansierat inom EUs satsning på livslångt lärande. På sidan hittar man en omfattande databas med information om personalfortbildningar som erbjuds i andra Erasmus+ länder samt möjligheter till jobbskuggning.


Övriga finansieringsmöjligheter

Utbytestjänstgöring för statsanställda

Ett omfattande program med både korta och längre utbyten inom Norden, EU, internationella organisationer.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse

Resebidragen från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse syftar till att stärka Lunds universitets samarbete med universitet utanför Europa.

Kontakt

Internationella avdelningen vid Medicinska fakulteten

Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet informerar om aktuella händelser och utlysningar inom och utanför Lunds universitet. Nyhetsbrevet skickas ut varannan vecka under terminstid.

Externa Relationsers nyhetsbrev