Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Jäv inom forskarutbildningen

Det finns ett antal olika situationer under en forskarutbildning då en jävssituation kan uppstå. Ett exempel är mellan handledare och doktorand. Handledare och forskarstuderande bör upprätthålla en professionellt hjälpsam personlig relation och undvika privata förhållanden som riskerar att försätta parterna i jävssituationer och på så vis utlösa intressekonflikter på arbetsplatsen. Ett annat exempel är mellan handledare som handleder samma doktorand. Om ett privat förhållande ändå uppstått är det handledarens och den forskarstuderandes ansvar att snarast ta initiativ till handledarbyte. 

Även inför examination finns en risk för jäv och i detta sammanhang är det mellan handledare/doktorand och ledamöter/opponent. Grund till jäv kan baseras på tidigare samarbeten som kan ta sig uttryck som gemensamma publikationer, forskaranslag och ansökningar, delat handledarskap eller liknande. 

Forskarutbildningsnämnden har identifierat ett antal tillfällen och mellan vilka parter under en forskarutbildning då jäv riskerar att uppstå. Nedan följer en beskrivning av dessa situationer samt hur jäv kontrolleras och intygas. 

Tillfällen då jäv kan uppstå

Mellan vilka parter jäv kan uppstå

Hur jäv kontrolleras/intygas

Vid etablering av projektplan

Jäv kan förekomma mellan handledarna 
(nära förhållande/släktskap).

Huvudhandledaren ska göras uppmärksam på att det inte får föreligga jäv handledarna emellan, och att detta ska intygas i samband med antagningen.

Vid antagning

Jäv kan förekomma mellan handledare eller mellan handledare /doktorand (nära förhållande/släktskap).

Samtliga berörda ska intyga på antagningsblanketten att jäv inte föreligger. 

Vid handledarbyte/tillägg

Jäv kan förekomma mellan handledare eller mellan handledare/doktorand (nära förhållande/släktskap).

Samtliga berörda ska intyga på blankett för handledarbyte att jäv inte föreligger. 

Examination av kurser och portfolio

Jäv kan förekomma mellan examinator och doktorand (nära förhållande/släktskap).

Berörda ska själv upplysa om jävet, genom att kontakta ordförande i FUN och meddela jäv.

Genomförande av halvtidskontroll

Jäv kan förekomma mellan granskare och doktorand/handledare (nära förhållande /släktskap, delade handledar­uppdrag).

Berörda intygar på intyget för genomförd halvtidskontroll att jäv inte föreligger. 

Disputation/licentiatexamination

Inför disputation och licentiatexamination tillämpar Medicinska fakulteten Vetenskapsrådets (VR) jävsregler.*

Betygsnämndsledamöter och opponent ska vara helt fristående från både doktorand, handledare och projekt. 

Jäv kan förekomma mellan opponent /betygsnämnd och doktorand/handledare.(nära förhållande /släktskap, sampublicering eller samarbete).

Doktorand och handledare intygar att jäv inte föreligger vid anmälan om examination.

Disputation/licentiatexamination

Jäv kan förekomma om handledaren är editor för tidskrift där doktoranden publicerat ingående delarbete. 

Handledarna anger i handledarutlåtandet som bifogas anmälan om de är editor i någon av de tidskrifter där delarbeten publicerats. Det behöver inte innebära jäv, men får bedömas i varje enskilt fall, särskilt om det förekommer någon form av systematik.

Jäv kan även uppstå under doktorandutbildningen under perioder som ligger emellan ovanstående granskningstillfällen. Eftersom det enligt Förvaltningslagen i första hand är den jävige själv som ska upplysa om jävet, ska den jävige göra detta genom att kontakta FU-prefekten och meddela jäv. 

*Av VR's tillämpningar framgår följande: 

  • Jäv föreligger vid vetenskapligt samarbete och samproduktion som ägt rum under den senaste 5-årsperioden. En gemensam artikel är tillräckligt för att räknas som samproduktion. 
  • Jäv kan föreligga under en längre tid än fem år om ett nära samarbete förekommit. 
  • Doktorand- och handledarförhållande bedöms som jäv oavsett hur lång tid tillbaka samarbetet ägt rum. 
  • Undantag från femårsregeln kan göras vid samarbete i form av multicenterstudier, vilket bedöms från fall till fall. Berörda parter skall då skriftligen intyga att inget jäv föreligger.