Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Forskarhandledarkurs

Enligt beslut av rektor vid Lunds universitet ska samtliga handledare inom utbildningen på forskarnivå ha genomgått godkänd handledarutbildning. Kursen ges fyra gånger årligen, två gånger på engelska och två gånger på svenska. Ett av de engelska tillfällena ges digitalt. 2022 ges den digitala engelska versionen under hösten.

Målgrupp
Alla som är eller står inför att bli forskarhandledare vid Medicinska fakulteten. (Du måste vara disputerad för att få gå kursen.)

Syfte
Kursen syftar till att erbjuda handledaren möjlighet att utvecklas i sin roll på ett sätt som ökar möjligheterna att med större säkerhet och trygghet fullgöra handledaruppdraget.

Mål
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna

  • definiera sin egen roll och sitt ansvar inom ramen för forskarutbildningen
  • redogöra för hur forskarutbildningen och handledningen är reglerad och organiserad vid Medicinska fakulteten
  • diskutera handledning i relation till forskarutbildningens mål och regelverk, praxis vid Medicinska fakulteten, samt handledaretik.

Omfattning och prestationskrav 
Kursen omfattar två dagars arbete i sal samt en mellanliggande skriftlig reflektionsuppgift, totalt 4 dagars arbete. För kursintyg krävs närvaro och aktivt deltagande samt genomförd reflektionsuppgift. Samtliga kursmoment måste vara genomförda inom två år från kursstart.

Kurstider hösten 2021

Kurstillfälle 2: 11 november och 9 december. Observera att kursen är 4 dagar lång med två schemalagda dagar och två dagar med eget arbete däremellan. Kursen ges på svenska. Anmäl dig här

Kurser våren 2022

Kurstillfälle 1: January 13, 9.00-16.00 in Lund at BMC I1345, and February 10, 9.00-16.00 in Lund at HSC C315. This course will be taught in English. For more information and application, see Research Supervision.

Kurstillfälle 2: 31 mars 9.00-16.00 i Lund på HSC i sal C315 och 12 maj i Lund på HSC i sal C333. Kursen ges på svenska. Observera att kursen är fyra dagar lång med två schemalagda dagar och två dagar med eget arbete däremellan. Ansök här.

Information om registrering av personuppgifter vid kursanmälan
Vid anmälan till handledarkursen samlar vi in uppgifter för att upprätta deltagarlistor för aktuell kurs, kunna kontakta anmälda till kursen för antagningsbesked och för att skriva ut intyg vid avklarad kurs och skicka till fysisk adress. Vi samlar även in uppgifter för att kunna prioritera mellan sökande. Uppgifterna handhas endast av personer anställda vid eller som har uppdrag för Medicinska Fakulteten.

Om du har frågor kring dina personuppgifter, kontakta Anette Åkerberg (Anette.Akerberg@med.lu.se).

Läs mer här om dina rättigheter Behandling av personuppgifter vid Lunds universitet.

Innehåll
Forskarutbildningens syften och mål; doktorandens lärande och utveckling, handledarens roll, handledaretik, forskarutbildningens regelverk, Medicinska fakultetens praxis - från utlysning till disputation.

Genomförande
Kursen blandar föreläsningar, små- och helgruppsdiskussioner. Stor vikt läggs vid erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna.

Antal deltagare
40
Kurstillfälle som inte samlat tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

Litteratur
Lagtexter, policys samt utdrag från vissa forskningsartiklar presenteras.
Kursens elektroniska bibliotek

Kontaktperson
Tomas Deierborg (Tomas Deierborg@med.lu.se)

Kurstillfälle hösten 2021:

11 november 9.00-16.00 och 9 december 9.00-16.00. Ansök här.

Kurstillfälle våren 2022:

31 mars 9.00-16.00 och 12 maj 9.00-16.00. Ansök här.

Kursen ges även på engelska den 13 januari och 10 februari 2022. För anmälan- och information om engelska kurstillfällen, se Research supervision course