Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Individuell studieplan

Upprättande av individuell studieplan

Högskoleförordningen anger att det för varje doktorand ska upprättas en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska upprättas efter att doktoranden antagits till utbildningen, och senast 3 månader efter antagning. Studieplanen fastställs av Forskarutbildningsnämnden efter samråd med doktoranden och huvudhandledaren, samt efter tillstyrkan av biträdande prefekt med ansvar för forskarutbildningen vid respektive institution. Den individuella studieplanen upprättas i ett elektroniskt system för individuella studieplaner. 

Den individuella studieplanen ska definiera utbildningens innehåll och genomförande vad gäller bl.a. det vetenskapliga projektet, kurser och seminarier. Den ska vidare inkludera en tidsplan för doktorandens forskarutbildning, uppgifter om hur doktorandens handledning är organiserad, en beskrivning av de åtaganden som doktoranden och nämnden har under utbildningstiden samt vad som i övrigt behövs för att utbildningen hela tiden skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt. En viktig del i planen är eb beskrivning av hur doktoranden ska uppnå målen för forskarutbildningen. Den individuella studieplanen ska utgöra ett effektivt och dynamiskt instrument i utbildningen på forskarnivå. 

För att få en kursplats till de obligatoriska kurserna vid fakulteten krävs att det finns en upprättad individuell studieplan.

Årlig uppföljning av studieplan

Det är av yttersta vikt för både doktorand och handledare att den individuella studieplanen uppdateras efter hand som utbildningen fortskrider. Många av de problem som kan uppkomma inom utbildning på forskarnivå kan undvikas om en fungerande individuell studieplan finns. Den individuella studieplanen ska enligt Lunds universitets föreskrifter för utbildning på forskarnivå följas upp och uppdateras minst en gång varje år. Vid uppföljningen ska doktorand och handledare aktualisera utbildningens framskridande samt godkänna ändringarna av studieplanen i det elektroniska systemet. I de fall handledare och doktorand inte är överens om revideringar i den individuella studieplanen, kan Forskarutbildningsnämnden besluta om de ändringar som behövs göras. Innan en ändring görs skall doktoranden och handledarna ges möjlighet att yttra sig.

Vid halvtidskontrollen krävs, förutom en upprättad version av den individuella studieplanen även en uppdaterad version. Inför disputation krävs att det finns minst två uppdaterade versioner av studieplanen.

Det elektroniska systemet för individuella studieplaner

Fakulteten har under 2020 gått över till ett nytt system för individuella studieplaner och beroende på hur långt doktoranden kommit i sin utbildning kommer studieplanen antingen att flyttas över till det nya systemet eller finnas kvar i det gamla - fakultetens egna system för studieplaner - till dess att doktoranden är klar med sin utbildning. Har handledare och doktorand inte fått information om övergång till det nya systemet, så ska det gamla användas tillsvidare.

Studieplanerna upprättas, uppdateras och arkiveras i de elektroniska systemen. För mer information om innehåll och processerna i de elektroniska systemen finns manualer som återfinns under respektive ingång nedan.

Tekniska frågor angående studieplanen, kontakta Anette.Saltin@med.lu.se

För frågor angående innehållet, kontakta Emma.Roybon@med.lu.se

Vid problem med att logga in med LUCAT, kontakta LUCAT-ansvarig vid din institution.