Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kursen Generiska kunskaper och färdigheter - portfolio

Syften

 1. Måluppfyllelse

Det finns flera mål för forskarutbildningen, vilka du som doktorand inte nödvändigtvis får träning i via ditt avhandlingsarbete och som inte heller examineras vid disputationen. Exempel på sådana mål är:

- ”visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap” 

- ”visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning med vetenskapssamhället och samhället i övrigt” 

- “visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande”

- “visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används”

Det huvudsakliga syftet med kursen "Generiska kunskaper och färdigheter" (som undervisas och examineras med hjälp av en portfolio) är att du som doktorand genom kontinuerlig reflektion och självutvärdering ska få stöd och insikt i ditt lärande, i huruvida du uppfyller målen för forskarutbildningen (inte minst dem som listas ovan) och i vad du mer behöver göra för att nå dem. Portfolion utgör också det sätt varpå du demonstrerar din måluppfyllelse i slutet av forskarutbildningen. I kursplanen för portfolion (finns i högerkolumnen) beskrivs mer i detalj vad du förväntas lära dig via ditt portfolioarbete. Längre ner på denna sida samt i det material som finns samlat i kursens Libguide,beskrivs hur du konkret bör gå till väga, samt vilka krav som ställs vid examination.

2. Underlag för revidering av studieplanen

Som en följd av ett aktivt portfolioarbete kommer du att identifiera både brister och styrkor i hur ditt avhandlingsarbete och din forskarutbildning i stort, fortskrider. Ett konkret och viktigt sätt varpå portfolion kan användas är därför som underlag när du och din handledare reviderar den individuella studieplanen, vilket ska göras minst en gång per år. På detta sätt kan de reflektioner du gjort i portfolion verkligen resultera i en bättre kvalité på din forskarutbildning.

3. Verktyg för dokumentation – underlag för CV

Utöver reflektion är portfolion ett verktyg för dokumentation av dina forskarutbildningsaktiviteter. Med hjälp av portfolion kan du till exempel styrka att du följt din studieplan, men också dokumentera övriga aktiviteter du ägnat dig åt (inklusive intyg och andra bilagor) och som kan ligga till grund för CV vid framtida ansökningar om tjänst eller anslag.  

Portfolioarbetet

Dokumentation och reflektion inom tolv områden.

Portfolioarbetet innebär att du kontinuerligt dokumenterar dina erfarenheter inom olika områden av forskarutbildningen och använder dessa som utgångspunkt för reflektioner. Dina reflektioner kan till exempel handla om; vad du lärt dig till följd av en aktivitet, hur du använt ny kunskap, brister eller styrkor som du identifierat, förslag till åtgärder för förbättring, med mera. Tänk på att portfolion framförallt är ett verktyg för både dokumentation OCH reflektion. Både dina erfarenheter och din förmåga att reflektera över dessa och din utveckling hjälper dig att uppnå målen och examineras.

De områden du förväntas reflektera inom är:

 1. Forskningsprocess
 2. Forskningsmetodik
 3. Ämnesexpertis
 4. Publicering
 5. Pedagogisk utbildning och erfarenhet
 6. Konferenser och seminarier
 7. Nationell och internationell samverkan med forsknings-samhället
 8. Samverkan med det omgivande samhället
 9. Etiska frågor
 10. Karriärsutveckling
 11. Handledning/handledare
 12. Administration, organisation och ledarskap

Stöd för portfolioarbetet

Libguide
I Portfolions Libguide finns bilder och stöddokument som hjälper dig i ditt portfolioarbete. Dokumentet 

 ger dig till exempel vägledning i vad du kan dokumentera och reflektera över i de olika kategorierna.

Webbaserat stöd: Mahara

För ditt portfolioarbete finns ett webbaserat system som heter Mahara. Du loggar in med hjälp av ditt LUCAT-id. En fullständig manual finns som en länk inne i Mahara men vi har också tagit fram en "Mahara Quick Guide" (finns i Libguiden) för att du snabbt ska kunna komma igång med din portfolio. Observera att allt du lägger in i Mahara har du bara själv tillgång till, tills dess att du själv aktivt väljer att dela med dig av informationen.

Har du problem med att logga in kontakta servicedesk@lu.se

Portfolio workshops

Ett par tillfällen per termin finns tillfälle att lära sig grunderna i hur Mahara används och hur du kan strukturera och bygga upp portfolion. I samband med detta hålls också seminarier inom vilka du kan få tips och träning i hur du innehållsmässigt arbetar med portfolion och där du kan ställa frågor och diskutera portfolion med andra doktorander. Dessa work-shops annonseras via e-mail och på denna sida (se länk i höger kolumnen). Syften och övergripande arbetssätt för portfolion presenteras också under forskarutbildningskurserna ”Introduktion” och ”Vetenskaplig kommunikation”.

Kursledning

Kontakta Olga Göransson, kursledare, om du har frågor om portfolion och dess innehåll. Yvonne Hultman Özek, Bibliotek & IKT, tillhandahåller support vad det gäller Mahara-verktyget. 

IT-tekniska frågor om Mahara: servicedesk@lu.se 

Bedömning och examination av portfolion

 • Vid ditt årliga utvecklingssamtal och/eller när det är dags för revidering av din studieplan ska du visa upp och diskutera progressen i ditt portfolio-arbete med din handledare.
 • Vid halvtidskontrollen bedöms portfolion av de två halvtidsgranskarna och därefter av FU-prefekten. De instruktioner som beskriver hur portfolion bedöms vid halvtidskontrollen ger dig som doktorand en god bild av vad ditt portfolio-arbete förväntas resultera i. Se följande dokument:
 • Vid disputation ska du senast fyra månader innan disputation ha fått din portfolio godkänd av FU-prefekten. Du skickar en länk till en visningssida till honom/henne eller en pdf-fil. Det som bedöms och examineras är ditt eget urval av reflektioner inom vart och ett av de tolv områdena. FU-prefekten styrker därefter godkännandet av portfolion genom ett intyg som han/hon skickar till kansliet för forskarutbildningen. 

Intyg om godkänd portfolio

Meritvärde för portfolion

Meritvärdet för kursen Generiska kunskaper och färdigheter är 12 hp. Att använda portfolio är obligatoriskt för doktorander antagna från och med 2008-06-01.

För dig som är antagen innan 2012-01-01

Vi rekommenderar alla doktorander att arbeta med portfolion utifrån de tolv områden som listas ovan, men för doktorander antagna före den 2012-01-01 godtas att reflektioner görs endast inom de sju områden som beskrivs i dokumentet ”Handledning – antagna innan 2012-01-01” (kan hittas i Libguide, länk i högermarginal) och meritvärdet är då 9 hp.

Relaterad information

Stöddokument vad gäller portfolions innehåll och det web-baserade systemet Mahara, se följande länk;

http://libguides.lub.lu.se/portfoliocoursePhD


KONTAKT

olga goeransson

Kursansvarig: Olga Göransson
Tel: 046-222 95 52,
E-post: Olga.Goransson@med.lu.se


Support Portfolioarbete i Mahara : 
Yvonne Hultman Özek
Tel: 046-222 33 29
E-post: Yvonne.Hultman_Ozek@med.lu.se


IT tekniska problem Mahara:
servicedesk@lu.se


Workshops


 KURSPLAN