Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Kursen Generiska kunskaper och färdigheter - portfolio

Det huvudsakliga syftet med kursen Generiska kunskaper och färdigheter (som undervisas och examineras med hjälp av en portfolio) är att du som doktorand genom kontinuerlig reflektion och självutvärdering ska få stöd och insikt i ditt lärande, i huruvida du uppfyller målen för forskarutbildningen (inte minst dem som listas nedan) och i vad du mer behöver göra för att nå dem. Portfolion utgör också det sätt varpå du demonstrerar din måluppfyllelse i slutet av forskarutbildningen. I kursplanen för portfolion (finns i högerkolumnen) beskrivs mer i detalj vad du förväntas lära dig via ditt portfolioarbete. Längre ner på denna sida samt i det material som finns samlat i kursens Libguide, beskrivs hur du konkret bör gå till väga, samt vilka krav som ställs vid examination.

 1. Måluppfyllelse

Det finns flera mål för forskarutbildningen, vilka du som doktorand inte nödvändigtvis får träning i via ditt avhandlingsarbete och som inte heller examineras vid disputationen. Exempel på sådana mål är:

- ”visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap” 

- ”visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt med auktoritet presentera och diskutera forskning med vetenskapssamhället och samhället i övrigt” 

- “visa förutsättningar för att såväl inom forskning och utbildning som i andra kvalificerade professionella sammanhang bidra till samhällets utveckling och stödja andras lärande”

- “visa fördjupad insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används”

2. Underlag för revidering av studieplanen

Som en följd av ett aktivt portfolioarbete kommer du att identifiera både brister och styrkor i hur ditt avhandlingsarbete och din forskarutbildning i stort, fortskrider. Ett konkret och viktigt sätt varpå portfolion kan användas är därför som underlag när du och din handledare reviderar den individuella studieplanen, vilket ska göras minst en gång per år. På detta sätt kan de reflektioner du gjort i portfolion verkligen resultera i en bättre kvalité på din forskarutbildning.

3. Verktyg för dokumentation – underlag för CV

Utöver reflektion är portfolion ett verktyg för dokumentation av dina forskarutbildningsaktiviteter. Med hjälp av portfolion kan du till exempel styrka att du följt din studieplan, men också dokumentera övriga aktiviteter du ägnat dig åt (inklusive intyg och andra bilagor) och som kan ligga till grund för CV vid framtida ansökningar om tjänst eller anslag.  

Relaterad information

Stöddokument vad gäller portfolions innehåll och det web-baserade systemet Mahara, se följande länk;

http://libguides.lub.lu.se/portfoliocoursePhD


KONTAKT

olga goeransson

Kursansvarig: Olga Göransson
Tel: 046-222 95 52,
E-post: Olga.Goransson@med.lu.se


WORKSHOPS


 KURSPLAN


Support Portfolioarbete i Mahara : 
Yvonne Hultman Özek
Tel: 046-222 33 29
E-post: Yvonne.Hultman_Ozek@med.lu.se

 

IT tekniska problem Mahara:
servicedesk@lu.se


Biträdande prefekter

Bengt-Olof Nilsson
Inst för experimentell medicinsk vetenskap

Gerd Ahlström
Inst för hälsovetenskaper

Karin Jirström 
Inst för kliniska vetenskaper, Lund

Lena Eliasson 
Inst för kliniska vetenskaper, Malmö

Johan Flygare 
Inst för laboratoriemedicin

Yvonne Lundberg Giwercman 
Inst för translationell medicin