Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Tillämpad kvalitativ metod II

Kursledare 
Maria Emmelin, maria.emmelin@med.lu.se, 040-39 13 69

Examinator
Maria Emmelin

Undervisningsspråk
Engelska 

Tid
Hösten 2018
Vecka 45 2018 och vecka 2 2019. Kursen går på deltid över sju veckor, med fyra dagars heltidsstudier i kursens inledning samt tre dagars seminarier och examinationer i samband med kursens slut. Resterande kurstid avsätts för egna studier, eventuell ny datainsamling, dataanalys och kollegial granskning. Undervisningen i övrigt består av föreläsningar och seminarier.

Poäng
5,0 högskolepoäng 

Lokal
Meddelas de antagna 

Syfte
Att ge deltagarna kunskap i att analysera kvalitativa data samt tolka och värdera vetenskapliga resultat baserade påkvalitativmetodik. 
 

Mål för kursen

 •  Självständigt formulera kvalitativa forskningsfrågor inom det egna forskningsområdet, relaterade till tillämpningen av kvalitativ innehållsanalys alternativt grundad teori
 •  Utifrån forskningsdata genomföra en kvalitativ dataanalys baserad på kvalitativ innehållsanalys alternativt grundad teori samt kritiskt granska kollegors arbeten
 •  Värdera olika trovärdighetskriteriers relevans för det egna och kollegors forskningsprojekt
 •  Självständigt granska och värdera vetenskapliga artiklar baserade på kvalitativ innehållsanalys och grundad teori
 •  Diskutera och värdera det egna och kollegors forskningsprojekt utifrån etiska och samhälleliga aspekter 

Kursinnehåll

 • Vetenskapsteoretiska grunder för kvalitativ innehållsanalys och grundad teori
 •  Design, datainsamling- och analys relaterade till kvalitativ innehållsanalys och grundad teori
 •  Användning av existerande teorier som del av tolkningsprocessen
 •  Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet av kvalitativa forskningsresultat
 •  Presentation av forskningsresultat baserade på kvalitativa data
 •  Etiska och samhälleliga perspektiv på kvalitativ forskning 

Betyg
Betygsskala Godkänd eller Underkänd

Förkunskapskrav
Antagen till forskarutbildning. Genomgången obligatorisk kurs i tillämpad kvalitativ forskningsmetodik 1,5 hp eller motsvarande.