Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Systematisk översikt och meta-analys: Introduktion till Cochrane-metodologi

Kursledare

 Matteo Bruschettini matteo.bruschettini@med.lu.se, Stefan Hansson stefan.hansson@med.lu.se

Examinator
 Stefan Hansson stefan.hansson@med.lu.se

Målgrupp
 Doktorandstudenter och forskare vid Medicinsk Fakultet.

Kursen är kostnadsfri för doktorander från European Economic Area (EEA) och Schweiz.

För mer information kring extern anmälan, och detaljer om kursavgift för externa deltagare, se https://sweden.cochrane.org/courses-workshops 

Kursen ges på engelska.

Tid

Våren 2022:
Vecka 18, 2-6 maj, 8:00-16:30 

Hösten 2021:
Vecka 46, 15-19 november 8:00-16:30

Plats
Kursen ges digitalt 2021 via Zoom. 2022 ges kursen på plats på BMC i Lund.

Poäng
1,5 högskolepoäng

Deltagarantal
20

Kursinnehåll

  • Introduktion till att förstå och genomföra en systematisk översikt av interventioner
  • Att skriva ett protokoll för en systematisk översikt
  • Att söka efter relevanta studier
  • Att välja studier och samla in data
  • Introduktion till studie-kvalitet och Risk of Bias
  • Att analysera data och meta-analys
  • Att tyda och tolka resultat samt GRADE
  • Att rapportera resultat ifrån en systematisk översikt
  • Introduktion till hälsoekonomi

Undervisningsformer
 Föreläsningar, Cochrane Interactive Learning-plattformen, diskussioner, praktiska övningar och arbete tillsammans i grupper.

Examination 
 Närvaro, aktivt deltagande i undervisning och diskussioner, genomgångna ”Cochrane Interactive Learning” online moduler 1-9.

Litteratur och resurser
 Cochrane Interactive Learning https://training.cochrane.org/interactivelearning

Higgins JPT, Thomas J, Chandler J, Cumpston M, Li T, Page MJ, Welch VA (editors). Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions. 2nd Edition. Chichester (UK): John Wiley & Sons, 2019.

Also available as a free e-book: https://training.cochrane.org/handbook/current

Cochrane Sweden Online-Resurser: https://sweden.cochrane.org/resources

Beskrivning

Kursen riktar sig främst till doktorandstudenter och forskare som vill öka sina kunskaper om hur man genomför en systematisk översikt eller evidenssyntes. Kursen är också relevant ifall du tänker använda systematiska översikter, evidenssynteser eller resultat från kliniska studier för att ta informerade beslut inom hälso- och sjukvården.

Kursen syftar till att öka kunskaper och kännedom om systematiska översikter med fokus på interventioner och processen från den initiala forskningsfrågan till rekommenderade sätt att presentera resultaten i översikter och hur översikter kan användas inom hälso- och sjukvården.

Kursen kommer ha föreläsare och övningsledare från flera olika Cochrane Center inom Europa, där var och en kommer presentera inom sitt expertområde. Diskussioner och arbete i grupp kommer mixas med föreläsningar och individuellt arbete inom Cochrane Interactive Learning-modulerna. Det kommer finnas tid att ställa individuella frågor till föreläsare och övningsledare om dina egna potentiella systematiska översikter eller andra evidens-relaterade frågor under veckans gång.

KURSPLAN


Ansökningsblankett

Ansökan för denna kurs för våren 2022 är nu öppen.