Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten

Kursledare
Jan Lexell jan.lexell@med.lu.se,
Christina Brogårdh christina.brogardh@med.lu.se

Examinator
Christina Brogårdh

Målgrupp 
Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten. Deltagarna bör ha gått Introduktionskursen och helst kommit halvvägs i sin forskarutbildning, förtur ges till dem som genomfört sin halvtidskontroll.

Poäng
1,5 högskolepoäng

Tid

Våren 2022:

Svenskt kurstillfälle: 1-3 mars och 15 mars.
Engelskt kurstillfälle: 9-11 och 25 maj 2022.

Hösten 2021:
15-17 november och 1 december. Kursen ger på engelska och digitalt. (Sista ansökningsdag är 12 maj 2021)

Kurs på svenska flyttad från våren till hösten 2021, äger rum 20, 21, 22 september och 5 oktober. (Denna kurs kan ej sökas).

Deltagarantal
12

Syfte
Kursen syftar till att de forskarstuderande ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i publiceringsprocessen och hur man skriver och granskar ett vetenskapligt manuskript.

Mål
Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande självständigt kunna:
• förklara och diskutera olika typer av vetenskapliga artiklar
• i detalj förklara och diskutera hur forskningsresultat presenteras till form och innehåll
• sammanställa forskningsresultat med vetenskaplig struktur anpassat efter relevant målgrupp
• bedöma, granska och ge strukturerad feedback på andras vetenskapliga arbeten
• värdera och diskutera förhållningssätt till publiceringsprocessen, till exempel medförfattarskap, förvanskning av forskningsresultat, undanhållande av resultat, anonymitet och konfidentialitet.

Genomförande
Undervisningen sker huvudsakligen genom interaktiva undervisningsmoment. Kursen innehåller föreläsningar, granskning av vetenskapliga artiklar, grupparbeten, diskussioner, praktiska tillämpningar och självstudier. Kursen ges under fem dagar och inleds med tre kursdagar, därefter en dag med eget arbete och avslutas 2 veckor senare med en kursdag.

Examination 
För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt genomförande av uppgifter under kursen. Examination sker genom bedömningar av individuella inlämningsuppgifter.

Litteratur 

Gastel, B. & Day, R. (2016) How to write & publish a scientific paper. Greenwood. 8th ed.

Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer.