Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Skriva, granska och publicera vetenskapliga arbeten

Hösten 2022

Svenskt kurstillfälle: 10-12 oktober + 25 oktober (på svenska) 

Engelskt kurstillfälle: 14-16 november + 30 november (på engelska) 

Våren 2022

Svenskt kurstillfälle: 1-3 mars och 15 mars. Kursen ges digitalt.
Engelskt kurstillfälle: 9-11 och 25 maj 2022.

Kursledare

Jan Lexell jan.lexell@med.lu.se,
Christina Brogårdh christina.brogardh@med.lu.se

Examinator

Christina Brogårdh

Målgrupp 

Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten. Deltagarna bör ha gått Introduktionskursen och helst kommit halvvägs i sin forskarutbildning, förtur ges till dem som genomfört sin halvtidskontroll.

Poäng

1,5 högskolepoäng

Deltagarantal

12

Syfte

Kursen syftar till att de forskarstuderande ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter i publiceringsprocessen och hur man skriver och granskar ett vetenskapligt manuskript.

Mål

Efter avslutad kurs ska den forskarstuderande självständigt kunna:
• förklara och diskutera olika typer av vetenskapliga artiklar
• i detalj förklara och diskutera hur forskningsresultat presenteras till form och innehåll
• sammanställa forskningsresultat med vetenskaplig struktur anpassat efter relevant målgrupp
• bedöma, granska och ge strukturerad feedback på andras vetenskapliga arbeten
• värdera och diskutera förhållningssätt till publiceringsprocessen, till exempel medförfattarskap, förvanskning av forskningsresultat, undanhållande av resultat, anonymitet och konfidentialitet.

Genomförande

Undervisningen sker huvudsakligen genom interaktiva undervisningsmoment. Kursen innehåller föreläsningar, granskning av vetenskapliga artiklar, grupparbeten, diskussioner, praktiska tillämpningar och självstudier. Kursen ges under fem dagar och inleds med tre kursdagar, därefter en dag med eget arbete och avslutas 2 veckor senare med en kursdag.

Examination 

För godkänd kurs krävs närvaro och aktivt deltagande vid samtliga moment samt genomförande av uppgifter under kursen. Examination sker genom bedömningar av individuella inlämningsuppgifter.

Litteratur 

Gastel, B. & Day, R. (2016) How to write & publish a scientific paper. Greenwood. 8th ed.

Relevanta vetenskapliga artiklar tillkommer.

KURSPLAN

Sista dag för ansökan för hösten 2022 är den 28 februari.