Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Medicinsk bioinformatik, Introduktionskurs

Kursledare

Karin Engström (karin.engstrom@med.lu.se)

Gottfrid Sjödahl (gottfrid.sjodahl@med.lu.se)

Examinator

Mattias Höglund

Målgrupp 
Forskarstuderande vid Medicinska fakulteten

Poäng
1,5 högskolepoäng

Lokal 
Kursen ges digitalt

Tid

Våren 2021

24,25,27,31 maj samt 2 juni. Även hemarbete veckan innan kursstart ingår (ca 4 timmar), bestående av läsning av kurslitteratur och delmoment ett på inlämningsuppgiften.

Samtliga dagar klockan 9-16.

Observera att det är obligatorisk närvaro samtliga kursdagar!

Omfattning 
Kursen motsvarar en veckas heltidsstudier (1,5 hp), 5 schemalagda kursdagar inklusive tid för självstudier.

Deltagarantal
24

Undervisningsspråk

Engelska

Syfte

Syftet med kursen är att ge deltagarna möjlighet att skaffa en grundläggande förståelse för bioinformatiska koncept och metoder.

Mål för kursen

Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna

- Förklara nyckelkoncept och termer inom bioinformatik

- På en basal nivå kunna använda bioinformatiska verktyg för att analysera, organisera och tolka storskalig data

- Identifiera resurser för vidare lärande inom bioinformatik

Kursinnehåll

Kursen ska ge insikt, både i ett teoretiskt och praktiskt perspektiv, i vilka resurser och verktyg inom bioinformatik som finns tillgängliga i olika faser av en studie - från planeringsfasen till analys, tolkning och presentation av data. Kursen ger en bred introduktion till bioinformatik genom att presentera nyckelkoncept/termer samt ge exempel på bioinformatiska arbetsprocesser. Kursen belyser resurser som kan underlätta ett självstyrt lärande i bioinformatik och ger även insyn i vilken bioinformatisk support som finns lokalt, nationellt och internationellt.

Kursupplägg

Kursen består av fem heldagar som är obligatoriska och baserade på aktivt deltagande hos doktoranden. En blandning av olika undervisningsformer såsom föreläsningar, gruppövningar och individuella praktiska övningar kommer att ingå. Även självstudier av utvald litteratur ingår. Tillgång till bärbar dator förutsätts. Kursen innefattar även en obligatorisk uppgift. I denna ska doktoranden reflektera över en forskningssituation (gärna i sin egen forskning) där bioinformatiska analyser kan användas, diskutera detta i en gruppdiskussion och slutligen skriftligt föreslå hur bioinformatik kan användas för att berika den tidigare beskrivna forskningssituationen.

Examination

Aktiv närvaro i kursen på samtliga undervisningsmoment krävs samt inlämning av den obligatoriska uppgiften.

Betyg

Godkänd eller underkänd

Förkunskapskrav

Sökanden ska ha en grundutbildning i medicin, biomedicin, molekylärbiologi eller motsvarande och vara antagen till forskarutbildning på Lunds universitet. I första hand bereds sökande som är antagen till forskarutbildning vid Medicinska fakulteten i Lund plats på kursen. Inga förkunskapskrav inom programmering.

Litteratur

Vetenskapliga artiklar som distribueras innan kursstart.

Sista dag för ansökan till denna kurs för denna kurs 2021 har passerat.