Intramed

Medicinska fakultetens interna webbplats

Meny

Komplexa interventioner inom pediatrisk hälso- och sjukvård

Kursledare:
Irén Tiberg
Tel 046-222 18 71
Iren.tiberg@med.lu.se

Kursansvarig:
Inger Hallström
Tel 046-222 18 96
Inger.hallstrom@med.lu.se

Kursadministratör:
Sally Carlsson Cloodt
sally.carlsson_cloodt@med.lu.se

Målgrupp 
Kursen vänder sig till Dig som är antagen till utbildning på forskarnivå, företrädelsevis vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, och som involverar barn och ungdomar i Ditt forskningsområde.

Kursen arrangeras på svenska.

 
Poäng 
7,5 högskolepoäng

Tid och plats
VT 2016
Health Sciences Centre
Lunds universitet
Baravägen 3
221 00 Lund

Campus 1:
13-14 jan 2016
Campus 2:
11-12 febr. 2016
Campus 3:
4-5 april 2016
Campus 4:
18-19 maj 2016

Deltagarantal 
Max 20

Syfte 
Kursens syfte är att öka kunskapen kring komplexa interventioner inom hälso- och sjukvård med särskilt fokus på forskning som inkluderar barn/unga och deras familjer.

Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
• förklara samband mellan de olika stegen i planering och utvärdering av komplexa interventioner och med grund i denna förståelse kunna reflektera över vilken typ av kunskap som kan fås, samt på vilka sätt planering och genomförande sätter gränser
• ta ställning till användbarhet av olika forskningsmetoder i relation till de olika steg vid planering och genomförande av komplexa interventioner
• analysera sin egen och andras forskning på ett sätt som gynnar det fortsatta avhandlingsarbetet
• värdera och förhålla sig till de etiska, kliniska och ekonomiska aspekter det innebär att involvera barn och familjer i komplexa interventioner och i forskning

Genomförande 
Kursen består av fyra campusträffar á två dagar, dvs. åtta dagar totalt under terminen. Vid de tre första campusträffarna varvas föreläsning med gruppdiskussioner och övningar i grupp. De olika delarna i kursinnehållet integreras så att föreläsningar och gruppdiskussioner ger struktur och vägledning till fördjupning av eget avhandlingsarbete vilket också utgör grunden för examination. Mellan campusträffarna ingår webbaserat lärande med återkommande peer-feedback. Strukturerad studiehandledning beskriver arbetet som deltagarna ska genomföra mellan campusträffarna vilka baseras på Medical Research Council ramverk samt etiska principer för forskning med barn.

 
Examination 
Examinationen består i att en färdig forskningsplan, som kan andvändas i ansökan av forskningsmedel, presenteras och diskuteras i grupp vid den fjärde och sista campusträffen.

Litteratur 
Förutom nedanstående litteratur kommer ytterligare ett urval av relevanta vetenskapliga artiklar att tillkomma.
Beauchamp T, Childress J, Beauchamp T. Principles of Biomedical Ethics. 7th ed. New York: Oxford University Press; 2012.
Craig P1, Dieppe P, Macintyre S, Michie S, Nazareth I, Petticrew M. Medical Research Council Guidance. Developing and evaluating complex interventions: the new Medical Research Council guidance. 2008; Available from: http://www.mrc.ac.uk/index.cfm/search-results/?keywords=complex+interventions&display=search&newSearch=true&noCache=1
Greig A, Taylor J. Doing research with children. London: Sage Publications; 2001.
Medical Research Council. A framework for development and evaluations of RCTs for complex intervention to improve health. 2000; Available from: http://www.mrc.ac.uk/index.cfm/search-results/?keywords=complex+interventions&display=search&newSearch=true&noCache=1
Payne K, Mcallister M, Davies LM. Valuing the economic benefits of complex interventions: when maximising health is not sufficient. Health Economics 2013(22):258-271.
Shiell A, Hawe P, Gold L. Complex interventions or complex systems? Implications for health economic evaluation. British Medical Journal 2008(336):1281-1283.

Sista anmälningsdag är 18 november. För anmälan, se blanketten i högerfältet.

För frågor, vänligen kontakta Sally Carlsson Cloodt

 

 

Sista anmälningsdag är den 18 november, 2015